POZIOMY REKOMENDACJI

Program profilaktyczny lub promocji zdrowia psychicznego może uzyskać rekomendację na jednym z trzech poziomów, w zależności od stopnia spełnienia standardów jakości:

Poziom I - PROGRAM OBIECUJĄCY

 • opiera się na uznanych koncepcjach teoretycznych odnoszących się do problematyki zachowań problemowych,

 • wykorzystuje skuteczne strategie profilaktyczne,

 • jest skonstruowany zgodnie z zasadami logicznego modelu,

 • legitymuje się ewaluacją procesu uprawniającą do wnioskowania o możliwości uzyskania oczekiwanych rezultatów w efekcie jego realizacji.

Poziom II - program DOBRA PRAKTYKA

 • opiera się na uznanych koncepcjach teoretycznych odnoszących się do problematyki zachowań problemowych,

 • wykorzystuje skuteczne strategie profilaktyczne,

 • jest skonstruowany zgodnie z zasadami logicznego modelu,

 • legitymuje się ewaluacją procesu uprawniającą do wnioskowania o możliwości uzyskania oczekiwanych rezultatów w efekcie jego realizacji,

 • legitymuje się ewaluacją formatywną służącą podniesieniu jakości programu,

 • lub ewaluacją wyników potwierdzającą skuteczność w zakresie osiągnięcia celów szczegółowych programu,

 • program nie dysponuje wynikami ewaluacji odnoszącymi się do zmian w zachowaniu, w tym odroczonych rezultatów.

Poziom III - PROGRAM MODELOWY

 • opiera się na uznanych koncepcjach teoretycznych odnoszących się do problematyki zachowań problemowych,

 • wykorzystuje skuteczne strategie profilaktyczne,

 • jest skonstruowany zgodnie z zasadami logicznego modelu,

 • legitymuje się ewaluacją procesu uprawniającą do wnioskowania o możliwości uzyskania oczekiwanych rezultatów w efekcie jego realizacji

 • legitymuje się ewaluacją wyników potwierdzającą skuteczność w zakresie pozytywnego wpływu na zachowanie problemowe,

 • ewaluacja wyników uwzględnia efekty programu odroczone w czasie.