Aktualności

Stanowisko Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w sprawie realizacji on-line rekomendowanych programów profilaktycznych

2021-06-15

W ostatnich miesiącach do instytucji tworzących System Rekomendacji wpływa wiele pytań ze strony samorządów lokalnych m.in. o to, czy programy znajdujące się w Bazie programów rekomendowanych: https://www.programyrekomendowane.pl/ utworzonej w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych  i Promocji Zdrowia Psychicznego mogą być realizowane w wersji on-line i finansowane ze środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół ds. Rekomendacji informuje, że programy aktualnie znajdujące się w Bazie nie były przygotowane do realizacji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych. W związku z tym, w przypadku podjęcia realizacji danego programu w formule on-line należy zaznaczyć, że jest to wersja lub adaptacja programu, która nie podlegała badaniom ewaluacyjnym.
Tym samym nie jest to program legitymujący się rekomendacją, a jedynie program opracowany na podstawie rekomendowanego programu.

Należy również rozdzielić dwie kwestie: szkolenie przygotowujące nowych realizatorów programu  (np. nauczycieli) i prowadzenie programu z docelowym odbiorcą: dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi w formule pracy online.

Szkolenie dla realizatorów zwykle udaje się przeprowadzić przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych bez wprowadzania do programu szkolenia znaczących modyfikacji. Natomiast w przypadku  zajęć profilaktycznych prowadzonych  on-line dla docelowych adresatów: dzieci, młodzieży lub dorosłych nie dysponujemy wynikami badań ewaluacyjnych weryfikujących  skuteczność tej formy realizacji. Nie można zatem wiarygodnie i rzetelnie orzec o pozytywnym wpływie programu na jego uczestników, przede wszystkim na oczekiwaną zmianę ich zachowania.   

W Bazie znajdują się programy oparte na naukowych podstawach, wykorzystujące skuteczne strategie profilaktyczne. Jest to bardzo solidny fundament merytorycznej konstrukcji programów. Mając zatem świadomość zarówno mocnych podstaw teoretycznych programów, jak i ograniczeń wynikających z aktualnych realiów życia (ograniczeń związanych z pandemią Covid-19), przy podejmowaniu decyzji o adaptacji tych programów do realizacji w trybie pracy zdalnej zalecamy kontakt z autorami i podmiotami odpowiedzialnymi za konkretny program. Tylko we współpracy z nimi powinny zapadać decyzje o możliwościach i kierunkach adaptacji, ewentualnych modyfikacjach dotyczących czasu trwania zajęć czy zawartości merytorycznej lub rezygnacji z realizacji części jakiegoś scenariusza, jeśli niemożliwy jest do zrealizowania  w formule zajęć on-line. Celem takiego kontaktu i weryfikacji możliwości realizacji danego programu rekomendowanego przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych  jest troska o zachowanie jakości i skuteczności realizowanych działań oraz adekwatności do potrzeb grupy odbiorców. 

Zespół ds. Rekomendacji zwraca uwagę, że adaptacja danego programu rekomendowanego do realizacji z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych może uzyskać rekomendację, jeśli podmiot odpowiedzialny za dany program złoży do Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego odpowiedni wniosek (kwestionariusz).  Ocena takiego programu będzie podlegać takim samym regułom i zasadom, jak jego oryginalna wersja przeznaczona do realizacji bezpośredniej.

Pismo podpisali członkowie Zespołu ds. Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego:

Anna Borucka
Katarzyna Dąbrowska
Robert Frączek
Bartosz Kehl
Dorota Macander
Agnieszka Pisarska
Anna Radomska
Elżbieta Stawecka
Jolanta Terlikowska

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA

Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów rekomendowanych

2021-03-24

W ostatnich miesiącach do Systemu rekomendacji docierają niepokojące sygnały z samorządów lokalnych oraz placówek edukacyjnych, dotyczące szkoleń lub realizacji programów profilaktycznych, których oferenci w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony powołują się na System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Tym samym, osoby decydujące o przeznaczeniu środków publicznych na działania profilaktyczne są wprowadzane w błąd.  

W związku z tym pragniemy przekazać informacje, które pozwolą na uniknięcie niejasności. 

Pełna i aktualna lista programów rekomendowanych znajduje się na stronie www.programyrekomendowane.pl oraz na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W chwili obecnej znajduje się na niej 25 programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. 

Inne listy programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego nie są związane z Systemem rekomendacji, tak więc powoływanie się na rekomendacje instytucji tworzących System rekomendacji tj. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, jest nadużyciem i wprowadzaniem w błąd. 

Na stronie www.programyrekomendowane.pl znajdą Państwo przy opisie programów    charakterystykę grupy docelowej (wiek odbiorców), a także standardy realizacji programu, czyli wymagania dotyczące przygotowania realizatora, warunków realizacji, liczby godzin zajęć zaplanowanych dla uczestników (w tym dla rodziców, jeżeli taki moduł jest zakładany). 

Odstępstwa od tych standardów powinny być zgłaszane do podmiotów opiekujących się danym programem, ponieważ mogą wskazywać na to, że oferowany program w rzeczywistości nie jest programem rekomendowanym lub oferta narusza przepisy autorskich praw majątkowych. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości (choćby odnośnie do wysokości stawek finansowych za realizację) zachęcamy do kontaktu z podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie danego programu. Dane kontaktowe zamieszczone są przy opisie danego programu na stronie www.programyrekomendowane.pl na podstronie pn. Metryczka organizacji. Zalecamy sprawdzenie w szczególności:

Czy podmiot składający ofertę lub wskazani przez niego trenerzy mają uprawnienia, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, do prowadzenia szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programu np. nauczycieli?

Czy podmiot składający ofertę lub wskazani przez niego realizatorzy mają uprawnienia, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, do prowadzenia programu w grupie docelowej np. wśród uczniów?

Czy opis złożony w ofercie (np. liczba godzin szkolenia, liczba zajęć) jest zgodny ze standardami realizacji programu, który uzyskał rekomendację?

Czy podmiot nie nadużywa nazwy programu rekomendowanego i jego statusu, modyfikując w jakiś sposób zakładaną formę realizacji (np. zmieniając grupę wiekową, proponując realizatora zewnętrznego mimo, że program powinien być realizowany przez nauczyciela z danej placówki albo proponując program z obszaru profilaktyki selektywnej jako program profilaktyki uniwersalnej)​

Nieuzasadnione powoływanie się na System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, na rekomendacje instytucji tworzących system oraz oferowanie programu rekomendowanego z naruszeniem standardów jego realizacji, powinny być zgłaszane zarówno do podmiotów opiekujących się danym programem, jak i do poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie Systemu rekomendacji. 

Dzięki Państwa współpracy możemy wyeliminować działalność nieuczciwych podmiotów, która szkodzi skuteczności oddziaływań profilaktycznych, racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz dobremu imieniu Autorów i uprawnionych realizatorów programów rekomendowanych.  

Pismo podpisali członkowie „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”

Anna Borucka
Katarzyna Dąbrowska
Robert Frączek
Bartosz Kehl
Dorota Macander
Agnieszka Pisarska
Anna Radomska
Elżbieta Stawecka
Jolanta Terlikowska

TREŚĆ PISMA DO POBRANIA

Zaproszenie na Konferencję Szkoleniową online

2021-02-23

Autorzy Programu Nauki Zachowania zapraszają nauczycieli ze szkół realizujących PNZ na Konferencję Szkoleniową, która odbędzie się on-line w dniu 22 marca 2021 r. w godzinach 16.00 - 20.00.

Konferencja adresowana jest do szkół i placówek oraz nauczycieli, którzy przeszli szkolenia przygotowujące realizatorów PNZ i uzyskali prawa do realizacji rekomendowanego programu profilaktyki selektywnej pn. Program Nauki Zachowania. Do udziału zapraszamy zespoły nauczycieli realizujących PNZ w szkole.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń realizatorów PNZ oraz zapoznanie uczestników z nowościami w programie (modyfikacje wprowadzone w ostatnim czasie oraz nowy podręcznik dla realizatora PNZ).

Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami realizacji Programu. Przewidujemy wymianę doświadczeń związanych z sukcesami i trudnościami, jakie towarzyszą realizatorom w codziennej realizacji Programu  w szkołach oraz poszukiwanie rozwiązań związanych z radzeniem sobie z najczęstszymi trudnościami. Omówimy także doświadczenia z realizacji PNZ w czasie nauczania zdalnego.

Przedstawimy Państwu  wprowadzone nowe sposoby realizacji Programu Nauki Zachowania służące zwiększeniu jego efektywności, między innymi zmiany w sposobie ustalania celów ucznia w Programie, realizację zajęć wychowawczych w klasach objętych Programem, nowe działania i materiały Programu w tym scenariusz zajęć z klasą.

Uczestnikom Konferencji udostępnimy także opracowany dla realizatorów nowy Podręcznik PNZ, w którym zawarto wszystkie nowe materiały i rozwiązania w Programie.

Więcej informacji nt Konferencji na stronie www.programnaukizachowania.pl

Zakończenie prac nad procedurami informowania rodziców i przedstawicieli szkół o programie "Archipelag Skarbów"

2019-12-07

Zespół ds. Rekomendacji informuje, że we współpracy z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej zostały pomyślnie zakończone prace nad procedurami informowania rodziców i przedstawicieli szkół o programie „Archipelag Skarbów”. Program ten  zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, spełnia standardy jakości na II poziomie rekomendacji – Dobra praktyka - dla uczniów klas VIII i I klas szkół ponadpodstawowych (tj. w wieku 14 -16 lat). Przedstawiciele Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej z odpowiedzialnością oraz zaangażowaniem podchodzą do sprawy zadbania o standardy i wysoką jakość realizacji ww. programu.

Szkolenia w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 w 2019 r.

2019-10-07

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych przez Fundację MARATON w zakresie rekomendowanego programu z profilaktyki selektywnej pn.: Program Wzmacniania Rodziny 10-14, współfinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9320364

Spotkanie Zespołu ds. Rekomendacji z przedstawicielami Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

2019-05-31

W dniu 8 maja 2019 r. w siedzibie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rekomendacji z przedstawicielami Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Podczas spotkania,
do którego doszło z inicjatywy Instytutu, jego reprezentanci przedstawili działania, które mają zapobiec niepożądanym odstępstwom od standardów realizacji programu „Archipelag Skarbów” oraz projekt zmian sposobu informowania szkół i rodziców o celach, podstawach teoretycznych, założeniach i przebiegu programu. W trakcie spotkania powyższe zagadnienia były przedmiotem żywej dyskusji. Zespół ds. rekomendacji został poproszony o wyrażenie opinii na temat proponowanych zmian procedur i treści. Obie strony zadeklarowały dalszą współpracę w utrzymaniu wysokiej jakości implementacji programu „Archipelag Skarbów”. 

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych – Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

2019-02-22

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła” zapraszają na szkolenia przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8567902 

 

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych – Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

2019-02-19

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją strefaPL zapraszają na szkolenia przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8552152

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych – Program „Spójrz inaczej” w zreformowanej szkole podstawowej” – szkolenia nauczycieli klas IV-VI

2019-02-15

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz ze Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” zapraszają na szkolenia przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu „Spójrz Inaczej”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8543413 

Szkolenia przygotowujące realizatorów programu „Unplugged”

Szkolenia przygotowujące realizatorów programu „Unplugged”

2019-02-13

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki oraz Fundacją Inspiratornia zapraszają nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do wzięcia udziału w szkoleniach przygotowujących realizatorów programu „Unplugged”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8535661 

Szkolenia w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 w 2019 r.

2019-02-04

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych przez Fundację MARATON w zakresie rekomendowanego programu z profilaktyki selektywnej pn.: Program Wzmacniania Rodziny 10-14, współfinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8506317 

Zapraszamy do lektury artykułu „Poziomy ewaluacji w profilaktyce”

2019-01-24

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Ewaluacja w profilaktyce” ( w menu zakładka Standardy) został opublikowany artykuł Jagody Latkowskiej o poziomach ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Jego Autorka specjalizuje się w dziedzinie konstruowania i ewaluacji programów edukacyjnych oraz optymalizacji metod uczenia.

W artykule w przystępny sposób poruszane są podstawowe zagadnienia związane z ewaluacją, w tym interesujący wątek o różnicy między ewaluacją procesu i monitorowaniem. Wiedza ta może okazać się przydatna  zwłaszcza w przypadku programów profilaktycznych ubiegających się rekomendację. Przeprowadzenie ewaluacji procesu jest  warunkiem koniecznym dla oceny jakości programu w ramach systemu rekomendacji.

Start kampanii: Krzywo weszło – zmień ustawienia

2018-11-09

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej 08.11.2018 r. rozpoczęło ogólnopolską kampanię społeczną „Krzywo weszło – zmień ustawienia” adresowaną do młodych ludzi w wieku 16-20 lat oraz ich rodziców, której celem jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Organizatorzy chcą pokazać jak niebezpiecznym i ryzykownym zachowaniem jest używanie substancji psychoaktywnych oraz, że bez nich można prowadzić szczęśliwe życie. Kampania będzie trwać od listopada 2018 r. do grudnia 2019 r.

 

Problem narkotykowy jest skomplikowanym i wielowymiarowym zjawiskiem, który dotyczy także młodych osób. Badanie „Młodzież 2016” zrealizowane przez CBOS pokazuje, że większość uczniów szkół ponadpodstawowych nie korzysta z substancji psychoaktywnych. W porównaniu z 2003 r. odsetek uczniów, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytanie o używanie nielegalnych substancji spadł z 24% do 17%.[1] Niestety dzisiejszy rynek narkotykowy to również nowe substancje psychoaktywne, czyli tzw. dopalacze. Jak wskazuje raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii pośród polskich nastolatków w wieku od 15 do 16 lat aż 10% choć raz próbowało tzw. dopalaczy.[2]

Kampania społeczna „Krzywo weszło – zmień ustawienia” ma za zadanie zmniejszyć to negatywne zjawisko. W związku z tym organizatorzy chcą pokazać młodym ludziom w jaki sposób mogą się ustrzec przed niebezpieczeństwem, jakie normy i postawy mogą w tym pomóc oraz gdzie w razie potrzeby można szukać pomocy. Hasło kampanii „zmień ustawienia” ma zaś zmotywować odbiorców do aktywnej postawy sprzeciwu wobec ich używania. „Mamy nadzieję, że dzięki kampanii „Krzywo weszło - zmień ustawienia” uda nam się dotrzeć do młodych osób z przekazem, że od ich wiedzy i decyzji zależy ich zdrowie oraz styl życia. Chcielibyśmy, by młodzi ludzie unikali sytuacji lub zdarzeń, w których obecne są narkotyki, a także, żeby w razie konieczności potrafili adekwatnie zareagować chroniąc siebie i swoich znajomych przed możliwymi zagrożeniami. „Zmiana ustawień” oznacza: kieruj tak swoim postępowaniem, by cieszyć się życiem i młodością. Zmieniaj ustawienia na coraz lepsze.” - mówi Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Dzięki wykorzystaniu środków masowego przekazu, posługując się nowoczesnymi metodami komunikacji, kampania dotrze do ok. 2 mln Polaków. Jak wskazują badania CBOS z 2017 r., wśród osób w wieku 16-24, aż 100% osób korzysta z Internetu[3] oraz 88%, jako telefonu komórkowego używa wyłącznie smartfona.[4] Są to najwyższe odsetki ze wszystkich badanych grup wiekowych. Z tego powodu główny składnikiem kampanii będzie prosta gra internetowa oraz baza wiedzy zawarta na stronie internetowej www.krzywoweszlo.pl. Rozgrywka i podejmowane przez gracza wybory przy „zmianie ustawień” pokazują w przyjazny sposób „drogowskazy”, jakimi należy kierować się w życiu.  Kampania posługuje się metodą „nauki przez zabawę”, zaś teksty do gry oraz strony internetowej kampanii były tworzone przez ekspertów zajmujących się problematyką przeciwdziałania narkomanii. „Poprzez atrakcyjną i bliską młodym osobom formę gry internetowej chcemy upowszechnić wiedzę zarówno na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, alternatywnych sposobów zaspokajania potrzeb życiowych, jak również chcemy  przygotować młode osoby do reagowania w sytuacji, kiedy ktoś w ich otoczeniu ma problem z narkotykami.” - mówi Agnieszka Sieniawska, Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.

Kampania będzie promowana na portalach społecznościowych oraz na stronach, które są często odwiedzane przez młode osoby, jak również wspierana przez influencerów i znane osoby, które podzielają wartości prezentowane w kampanii. Uzupełnieniem działań prowadzonych w Internecie będzie kampania billboardowa oraz w środkach komunikacji publicznej w pięciu największych miastach Polski. W szkołach ponadpodstawowych oraz domach studenckich zawisną plakaty promujące kampanię. Organizatorzy wezmą udział również w wydarzeniach muzycznych,  naukowych czy piknikach rodzinnych skierowanych do grupy docelowej. Koncepcję wizualną gry oraz strony internetowej przygotowała Fabryka Komunikacji Społecznej.

Więcej informacji na stronie kampanii www.krzywoweszlo.pl

[1]    Młodzież 2016, s. 218
[2]    Poland Drug Report 2018, s. 7 
[3]    Korzystanie z internetu, CBOS s. 2 
[4]    Korzystanie z telefonów komórkowych, CBOS, s. 6 

Oświadczenie Zespołu ds. rekomendacji i oceny programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

2018-10-12

Zespół ds. rekomendacji i oceny programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego wyraża głębokie zaniepokojenie faktem stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji  programu profilaktycznego pn. „Archipelag Skarbów”, polegających na wykorzystaniu materiałów, które nie stanowią integralnej części programu i w związku z tym nie podlegały ocenie przez Zespół. Przekazywanie młodzieży treści niezgodnych z udokumentowaną wiedzą oraz ze standardami obowiązującymi w profilaktyce opartej na naukowych podstawach jest niedopuszczalne.

Zgodnie z zasadami, przyjętymi w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,  stały nadzór nad zgodnością treści realizowanego programu z treścią, która uzyskała rekomendację należy do podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie programu.

Ponadto zwracamy uwagę, że realizowanie każdego programu profilaktycznego adresowanego do dzieci i młodzieży wymaga rzetelnego poinformowania rodziców o głównym jego celu i zakresie przekazywanych treści. Nieprzekazanie tych informacji stanowi naruszenie prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Zespół ds. rekomendacji i oceny programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego informuje, że w każdym przypadku wystąpienia uzasadnionych zastrzeżeń do prawidłowej realizacji programu, który uzyskał rekomendację, zostanie  rozważona decyzja o jej wstrzymaniu i usunięciu programu z listy programów rekomendowanych.

Szkolenie przygotowujące realizatorów programu „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej”

2017-06-06

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Ośrodkiem Szkoleniowo-Badawczym Stowarzyszenia MONAR zaprasza nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowującym realizatorów programu „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej”. Szkolenie finansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6671046 

 

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych – Program „Spójrz inaczej” w zreformowanej szkole podstawowej” – szkolenia nauczycieli klas IV-VI

2017-05-26

Krajowe Biuro ds.  Przeciwdziałania Narkomanii wraz ze Stowarzyszeniem Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” zapraszają na szkolenia przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu „Spójrz Inaczej”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach  konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6634348

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych - Programu Domowych Drużyn

2017-05-25

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją ETOH zapraszają na cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych do realizacji Programu Domowych Drużyn dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców, na który składają się dwa programy rekomendowane: Program Domowych Detektywów (PDD) oraz Fantastyczne Możliwości (FM).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6629700

Szkolenie w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny

2017-05-24

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym przez Fundację MARATON w zakresie rekomendowanego programu z profilaktyki selektywnej pn.: Program Wzmacniania Rodziny 10-14, współfinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie KBPN, pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6611495

Krótkie filmy edukacyjne o marihuanie i dopalaczach dla młodzieży

2017-01-18

Zespół działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej KBPN z przyjemnością informuje, że w dniu 10.01.2017 r. na stronie www.dopalaczeinfo.pl zostały umieszczone dwa krótkie filmy o wpływie marihuany i dopalaczy na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Trailer            

https://www.youtube.com/watch?v=YkXM5Y1RwHY  

Jak to działa: marihuana         

https://www.youtube.com/watch?v=YupMG7_Rt3k 

Jak to działa: dopalacze           

https://www.youtube.com/watch?v=DJUmFx9jf58 


 Zachęcamy do upowszechniania obu filmów i do śledzenia naszego profilu na Facebook oraz kanału YouTube.

Facebook    https://www.facebook.com/KrajoweBiuro/

YouTube      https://www.youtube.com/user/KBdsPNtv

Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków

2017-01-09

Na stronie internetowej projektu  „Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków (EDPQS)” zostały udostępnione w języku polskim trzy poradniki, których autorem jest Europejskie Partnerstwo dla Standardów w Profilaktyce.

  1. Poradnik (Toolkit) 1: Wybór jakościowych inicjatyw profilaktycznych pod kątem finasowania i wsparcia (Finasowanie i Podejmowanie decyzji) - http://prevention-standards.eu/wp-content/uploads/2015/03/EDPQS_Toolkit1_Funding_Decision-Making_PL.pdf
  2. Poradnik (Toolkit) 2: Przegląd i poprawa jakości działań profilaktycznych (Samodzielna ocena i Autorefleksja) - http://prevention-standards.eu/wp-content/uploads/2015/03/EDPQS_Toolkit2_-Self-Assessment_PL.pdf
  3. Poradnik (Toolkit) 4: Promocja standardów jakości w różnych kontekstach (Adaptacja i Rozpowszechnianie) - http://prevention-standards.eu/wp-content/uploads/2015/03/EDPQS_Toolkit4_-Adaptation_Dissemination_PL.pdf

Ww. publikacje polecamy jako pomocne przy planowaniu i upowszechnianiu działań profilaktycznych na poziomie lokalnym.

Stowarzyszenie MONAR zaprasza nauczycieli na konferencje pt. "Szkolne superwizje"

2016-12-05

                                                    Projekt finansowany przez:

                                                                                                                                                                                   

Szkolne superwizje

Stowarzyszenie MONAR zaprasza do udziału w nowatorskim programie adresowanym do  nauczycieli – „Szkolne superwizje”, który realizowany jest w latach 2016–2018, w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednym z elementów tego projektu są jednodniowe konferencje nt. „Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą”. Konferencje adresowane są do nauczycieli zainteresowanych poszerzaniem własnego warsztatu pracy oraz kompetencji osobistych i zawodowych. Zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą w wieku 13-16 lat.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy nauczycieli, psychologów i pedagogów o możliwości wynikające z superwizowania własnej pracy wychowawczej i profilaktycznej oraz przybliżenie programu „Szkolne superwizje”.

Udział w konferencjach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma obszerny pakiet materiałów przydatny w pracy z młodzieżą. Osoby zainteresowane otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w konferencji.

Plan konferencji

8.45 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30

Wykład: „Superwizja własnej pracy nauczyciela. Jej wartość i znaczenie w pracy wychowawczej  i profilaktycznej”

10.30 – 10.45

Przerwa na kawę

10.45 – 12.15

Wykład: „Podstawy skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej”

12.15 – 12.45

Lunch

12.45 – 16.00

Warsztat: „Praca wychowawcza i profilaktyczna w mojej szkole. Możliwości i wyzwania” (13.45 – 14.00 przerwa na kawę)

 

Najbliższe konferencje:

09 grudnia 2016 r. – Wyszków (ul. Komunalna 10a), zgłoszenia (imię i nazwisko oraz typ szkoły/placówki) prosimy nadsyłać do: biura Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie – monarwyszkow@interia.pl

 

15 grudnia 2016 r. – Warszawa (Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot, ul. Marywilska 44a), zgłoszenia (imię i nazwisko oraz typ szkoły/placówki) prosimy nadsyłać do: Ośrodka Szkoleniowo – Badawczego Monar w Warszawie – osb@monar.org

Więcej informacji na: http://www.monar.org/co-robimy/projekty/szkolne-superwizje/

 

Serdecznie zapraszamy

Zespół Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego MONAR

 

 

W dniu dzisiejszym nastąpiła nowa odsłona strony www.programyrekomendowane.pl

2016-07-07

Liczymy, że nasz serwis spotka się z Państwa uznaniem i będzie przydatny w pracy profilaktycznej.

Zachęcamy Państwa do upowszechniania informacji o serwisie w swoim środowisku.

Organizacje zainteresowane zamieszczeniem banneru serwisu www.programyrekomendowane.pl na swoich stronach internetowych prosimy o kontakt przez zakładkę Napisz do nas.