ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?

 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 16-19 lat oraz ich rodzice i nauczyciele.

 • Celem głownym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

  Cele szczegółowe programu:

  • zwiększenie u uczestników programu umiejętności i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych, zwłaszcza umiejętności spostrzegania zagrożeń i asertywnego stawiania granic,
  • zwiększenie u uczestników programu wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych dla życia rodzinnego i zdrowia prokreacyjnego, i w tym kontekście zmniejszenie wpływu mitów na temat dobroczynnego działania alkoholu na organizm kobiet w ciąży, które utrzymują się w świadomości społecznej.
 • Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia. Program ARS oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych (klaryfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną/ rodzinną) oraz przekazu istotnych informacji, czyli strategii uzupełniającej (informacyjnej) (Ostaszewski, 2016).

 • Metody pracy

  Zajęcia programowe są prowadzone metodami aktywnymi. Rekomendowane techniki to: dyskusja grupowa, burza mózgów, drama, sondaż. treści edukacyjne sa przekazywane przez nauczyciela w formie mini-wykładów. Ponadto w programie jest wykorzystany fim edukacyjny pt. Wieczne dziecko oraz test AUDIT C.

  Długość trwania programu

  Optymalna realizacja programu wynosi 12 godzin lekcyjnych.

  Treści programowe

  Program jest podzielony tematycznie na trzy części.

  • Część pierwsza - ARS VIVENDI - sztuka życia jest poświęcona zagadnieniom konsekwencji uzywania substancji psychoaktywnych dla zdrowia i życia
  • Część druga ARS AMANDI - sztuka kochania jest poświęcona omówieniu konsekwencji stosowania substancji psychoaktywnych dla różnych aspektów miłości i związków intymnych kobiety i mężczyzny.
  • Część trzecia ARS GENERANDI - sztuka rodzenia - dotyczy zagadnienia konsekwencji używania substancji psychoaktywnych da zdrowia prokreacyjnego i zdrowia potomstwa.

  Materiały dydaktyczne

  Pomoce dydaktyczne do realizacji programu to: podręcznik dla nauczyciela zawierający scenariusze zajęć, wskazówki metodyczne i materiały pomocnicze; broszura dla ucznia, ulotka dla rodziców, film Wieczne dziecko, plakat. 

   

 • Optymalna i polecana realizacja programu ARS przewiduje przeprowadzenie dwunastu zajęć lekcyjnych, trwających 45 minut każda. Ten wariant umożliwia pełne wykorzystanie merytoryczne zawartości programu.

  Ze względu na ograniczone możliwości czasowe szkół, program dopuszcza różne warianty realizacyjne np. - trzy-sześć razy po dwie godziny lekcyjne w dowolnym układzie (np. cały dzień lub po dwie godziny w kolejne dni lub w trzech kolejnych tygodniach). W tych wariantach jednak nie można przeznaczyć mniej niż 6 godzin na realizację programu.

  Podstawowym warunkiem realizacji jest przeszklony i wyposażony w materiały (podręcznik) nauczyciel. Zajęcia winny być prowadzone dla dziewcząt i chłopców jednocześnie. Zajęcia powinny być przeprowadzone w klasach szkolnych z tablicą, wskazana możliwość projekcji DVD/PP, jeśli będzie się korzystać z filmów edukacyjnych lub załączonej prezentacji. W programie wykorzystuje się zarówno podające metody (przekaz wiedzy przez nauczycieli) oraz metody aktywizujące uczniów (tj. rozmowy, projekty, praca w grupach).

   Elementem realizacji programu jest stale monitorowane działań, zarówno na bieżąco przez koordynatorów szkolnych (nauczycieli) oraz okresowo poprzez powiatowych koordynatorów programu. Po ukończeniu każdej edycji programu przeprowadzana jest ewaluacja ilościowa i jakościowa, w celu zbierania aktualnych danych o zainteresowaniu programem, materiałach i jego ocenie.

 • www.zdrowiewciazy. pl

  https://gis.gov.pl/oswiata/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc-nowoczesna-edukacja-dla-mlodziezy-ponadgimnazjalnej-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien/

 • Główny Inspektorat Sanitarny

  ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

  tel. 22 496 55 37

  email: sekretaria.pz@gis.gov.pl

  https://gis.gov.pl