Lista kontrolna

Sprawdź czy twój program spełnia
minimalne warunki zgłoszenia
do systemu rekomendacji

TAK
1
Wszystkie pola kwestionariusza zostały wypełnione.
2
Program jest realizowany przynajmniej 1 rok.
3
Program dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych lub profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży lub promocji zdrowia psychicznego.
4
Przedstawione zostały dane opisujące zjawisko, którego dotyczy program.
5
Problem, którego dotyczy program został sformułowany.
6
Wskazano, które z czynników ryzyka/chroniących będą osłabiane/wzmacniane w programie.
7
Grupa docelowa została określona.
8
Cel ogólny i szczegółowe programu sformułowano w kategoriach oczekiwanej zmiany u odbiorców programu.
9
Rezultaty programu zostały określone w sposób umożliwiający ich pomiar.
10
Strategie wykorzystywane w programie mają uzasadnienie teoretyczne lub empiryczne.
11
Opis działań programu obejmuje: rodzaj, wymiar czasowy, metody i przekazywane treści.
12
Program dysponuje materiałami do realizacji.
13
Program legitymuje się przynajmniej ewaluacją procesu.