O KCPU

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom jest wyspecjalizowaną agendą Ministra Zdrowia, utworzoną w roku 2022 w wyniku połączenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii powstało w 1993 roku (działającą początkowo pod nazwą Biuro ds. Narkomanii).

Więcej informacji o Krajowym Centrum znajdziesz na stronie www.kcpu.gov.pl.

Odwiedź nas też na Facebooku https://www.facebook.com/KrajoweCentrumPrzeciwdzialaniaUzaleznieniomKCPU

 

Do głównych zadań Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii należało:

 1. informowanie społeczeństwa o ryzyku i szkodach związanych z używaniem narkotyków;
 2. promowanie metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu narkomanii;
 3. wspieranie i prowadzenie badań naukowych, które pozwalają lepiej zrozumieć zjawisko narkomanii oraz oszacować jego rozmiary;
 4. gromadzenie i analizowanie danych na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków;
 5. upowszechnianie raportów i analiz na temat problemu narkotyków;
 6. rozwijanie systemu specjalistycznego szkolenia dla terapeutów uzależnień;
 7. opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych sprzyjających przeciwdziałaniu narkomanii;
 8. udzielanie wsparcia merytorycznego instytucjom i osobom zajmującym się problematyką narkomanii;
 9. formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu odpowiedniej strategii reagowania na problem narkomanii;
 10. dotowanie w imieniu Ministra Zdrowia zadań w zakresie profilaktyki narkomanii, ograniczania szkód oraz integracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków;
 11. finansowanie projektów, których celem jest ograniczenie problemu uzależnień behawioralnych – obsługa Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
 12. współpraca z międzynarodowymi organizacjami, w szczególności z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Organizacją Narodów Zjednoczonych, Światową Organizacją Zdrowia, Grupą Pompidou Rady Europy oraz Horyzontalną Grupą Roboczą ds. Narkotyków UE.

 

Misja

Misją Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii jest tworzenie koalicji instytucji publicznych i reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego w celu kreowania i wdrażania racjonalnej, udokumentowanej badaniami naukowymi i zorientowanej na zdrowie publiczne i prawa człowieka polityki narkotykowej.