Polityka Prywatności serwisu www.programyrekomendowane.pl

1. Administratorem  danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarcza jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, 02-776 Warszawa prowadzące stronę internetową www.programyrekomendowane.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: iodo.kbpn@baraniewski.pl

 

2. Zbieramy następujące dane osobowe:

  • Imiona i nazwiska Autorów programu;
  • Nazwa, adres organizacji odpowiedzialnej za program/korespondencyjny;
  • Dane kontaktowe: imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr fax, adres e-mail
  • Imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację oraz pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko.

W niektórych przypadkach administrator może również przetwarzać nr PESEL lub numer i seria dokumentu tożsamości, jeżeli zostały podane w umowie lub dokumencie pełnomocnictwa osoby reprezentującej organizację.

 

Dane osobowe zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą albo od podmiotu składającego wniosek
o udzielenie/przedłużenie rekomendacji dla programu profilaktycznego lub promocji zdrowia psychicznego. 

 

3. Dane osobowe przetwarzamy  w następujących celach oraz na podstawie następujących przepisów:

a) w celu upowszechniania prowadzenia, rozwijania i upowszechniania Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz przeprowadzenia procedury udzielenia/przedłużenia rekomendacji dla programu profilaktycznego lub promocji zdrowia psychicznego w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego (w/w cele realizowane są na podstawie: Zarządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie statutu Krajowego Centrum Przeciwdziała Uzależnieniom (Dz. Urz. Min. Zdr. nr 11), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.), ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1449), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 (Dz. U. poz. 642)  - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi);

b) w celu zapewnienia możliwości korzystania z formularza kontaktowego, prowadzenia komunikacji przez administratora w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy realizacji próśb i wniosków kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.programyrekomendowane.pl - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych spowoduje brakiem możliwości realizacji w/w celów. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego przetwarzania. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcy usług IT oraz podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, tj. Instytutowi Psychiatrii i Neurologii  z siedzibą Warszawie 02-957, ul. Sobieskiego 9 oraz Ośrodkowi Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie 00-478, Al. Ujazdowskie 28. Poza wskazanymi przypadkami Pani/Pana dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

5. Dane będą przetwarzane przez okres:

a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury udzielenia/przedłużenia rekomendacji dla programu profilaktycznego lub promocji zdrowia psychicznego oraz dodatkowo przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie obowiązku archiwizacji dokumentów dla kategorii A;

b) w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora tak długo, jak długo ten interes istnieje (okres przechowywania może wynikać z treści pytania lub wniosku skierowanego przez osobę za pośrednictwem formularza kontaktowego, np. przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, rozpatrzenia wniosku lub przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie obowiązku archiwizacji dokumentów dla danej kategorii);

c) w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie przedawnienia roszczeń lub przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6. Ma Pan/Pani prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

c) żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (art. 17 oraz art. 18 RODO),

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  (art. 21 RODO),

e) prawo przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Administrator informuje, że w/w prawa mogą ulegać ograniczeniom i mogą nie przysługiwać w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, np. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Szczegółowe regulacje w tym zakresie można odnaleźć w treści Rozporządzenia. 

7. W celu kontaktu z administratorem, uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, realizacji przysługujących osobie praw lub złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z administratorem na podane poniżej dane kontaktowe:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom: poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iodo@kcpu.gov.pl  lub wysyłając list na adres siedziby Centrum – ul.  Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa;

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.