Polityka Prywatności serwisu www.programyrekomendowane.pl

§ 1. Informacje ogólne

 1. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom będące właściciel serwisu internetowego pod adresem www.programyrekomendowane.pl dokłada wielu starań, żeby maksymalnie zabezpieczyć informacje podawane przez osoby odwiedzające serwis, m.in. w ten sposób, że:
  • dostęp do serwisu jest szyfrowany (https)
  • komunikacja z serwisem odbywa się w całości za pośrednictwem serwerów znajdujących się na terenie Polski (home.pl)
  • aktualizacje używanego oprogramowania są prowadzone na bieżąco
  • serwis nie zawiera wtyczek mediów społecznościowych ani innych komponentów, wykorzystywanych do śledzenia ruchu internautów przez podmioty trzecie
  • zbieranie danych nt. odwiedzin witryny – wyłącznie w celach statystycznych – jest prowadzone przy pomocy narzędzia Google Analytics

 2. Wszelkiego rodzaju dane o osobach oraz od osób odwiedzających serwis, tj.: dane dostępowe (IP komputera, z którego nastąpiło połączenie; dane nt. przeglądarki itp.), treść pól formularza umożliwiającego wysłanie wniosku do systemu rekomendacji lub zapytania do zespołu do spraw rekomendacji są traktowane przez Administratora jako poufne (patrz § 2 p. 5).

§ 2. Przetwarzanie danych

 1. Administratorem  danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarcza jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, 02-776 Warszawa prowadzące stronę internetową www.programyrekomendowane.pl.

 2. Zbieramy następujące dane osobowe:
  Imiona i nazwiska Autorów programu;
  Nazwa, adres organizacji odpowiedzialnej za program/korespondencyjny;
  Dane kontaktowe: imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr fax, adres e-mail
  Imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację oraz pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko.
  W niektórych przypadkach administrator może również przetwarzać nr PESEL lub numer i seria dokumentu tożsamości, jeżeli zostały podane w umowie lub dokumencie pełnomocnictwa osoby reprezentującej organizację. 
  Dane osobowe zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą albo od podmiotu składającego wniosek 
  o udzielenie/przedłużenie rekomendacji dla programu profilaktycznego lub promocji zdrowia psychicznego.
 3. Dane osobowe przetwarzamy  w następujących celach oraz na podstawie następujących przepisów:
  a) na podstawie udzielonej zgody w celu i w zakresie z niej wynikającym, tj. w celu wysłania zapytania oraz prowadzenia komunikacji przez administratora w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.programyrekomendowane.pl, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. przeprowadzenia procedury udzielenia/przedłużenia rekomendacji dla programu profilaktycznego lub promocji zdrowia psychicznego w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora, tj. prowadzenia analiz statystycznych.
  Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych spowoduje brakiem możliwości realizacji w/w celów. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego przetwarzania. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcy usług IT oraz podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, tj. Instytutowi Psychiatrii i Neurologii  z siedzibą Warszawie 02-957, ul. Sobieskiego 9 oraz Ośrodkowi Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie 00-478, Al. Ujazdowskie 28. Poza wskazanymi przypadkami Pani/Pana dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

 2. Dane będą przetwarzane przez okres:
  a) w przypadku udzielonej zgody, dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności udzielonej zgody; 
  b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury udzielenia/przedłużenia rekomendacji dla programu profilaktycznego lub promocji zdrowia psychicznego oraz dodatkowo przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie obowiązku archiwizacji dokumentów dla kategorii A; 
  c) w przypadku danych osobowych zamieszczonych na stronie programu www.programyrekomendowane.pl, przez okres działalności strony internetowej;
  d) w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora tak długo, jak długo ten interes istnieje.

 3. Ma Pan/Pani prawo do:
  a) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie oraz przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
  b) jeżeli podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO, prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;
  c) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 4. W celu kontaktu z administratorem, uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, realizacji przysługujących osobie praw lub złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z administratorem na podane poniżej dane kontaktowe:
  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom: poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iodo@kcpu.gov.pl  lub wysyłając list na adres siedziby Centrum – ul.  Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa.

 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

§ 3. Ciasteczka

 1. Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron www. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tak więc poza informacją na temat odwiedzenia danej strony internetowej, administrator nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 2. Serwis www.programyrekomedowane.pl używa wyłącznie ciasteczek do celów analitycznych (statystyka odwiedzających): w witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia są anonimowe (nie pozwalają na identyfikację) i służą jedynie do celów statystycznych oraz ulepszenia użyteczności witryny.

 3. Jeżeli chcesz aby Twoja aktywność na witrynie nie była monitorowana, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę ciasteczek oraz usuń pliki cookies.