PROCEDURY UDZIELANIA REKOMENDACJI

 1. Rekomendacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za program.
 2. Podmiot wnioskujący przesyła opis programu wraz z załącznikami (2 egzemplarze) do zespołu ds. rekomendacji
  • na adres : Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ul. Dereniowa 52/54,  02-677 Warszawa
  • przez stronę www.programyrekomendowane.pl
 3. Opis programu powinien być sporządzony na formularzu wniosku aplikacyjnego – formularz do  pobrania 
 4. Zespół ds. rekomendacji dokonuje wstępnej oceny wniosku pod względem spełnienia kryteriów formalnych  (kompletność, zakres merytoryczny).
 5. Program spełniający kryteria formalne zostaje poddany dalszej ocenie merytorycznej pod względem zgodności ze standardami jakości programów promocji zdrowia i profilaktyki.
 6. Spełnienie poszczególnych standardów jakości programu jest punktowane.
 7. Program jest oceniany w następujących kategoriach:
  • opis problemu – maks. 10 pkt,

  • cele programu – mas. 15 pkt,

  • założenia programu – maks. 15 pkt,

  • grupa docelowa – maks. 5 pkt,

  • działania – maks. 10 pkt,

  • nakłady – maks. 5 pkt,

  • jakość realizacji – maks. 10 pkt,

  • ewaluacja procesu – maks. 10 pkt,

  • ewaluacja formatywna/ewaluacja wyników – maks. 15 pkt,

  • publikacje na temat programu – maks. 5 pkt.

  Spełnienie przez program wszystkich kryteriów jest równoznaczne z uzyskaniem 100 punktów.

  Więcej informacji na temat procedury oceny znajdziesz w publikacji  System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

 8. W zależności od liczby uzyskanych punktów program może być zakwalifikowany jako:
  • program obiecujący – uzyskanie min. 50 pkt,

  • dobra praktyka – uzyskanie min. 65 pkt,

  • program modelowy – uzyskanie min. 80 pkt.

 9. W przypadku rekomendacji na poziom II (dobra praktyka) i III (program modelowy) wymagana jest dodatkowa ocena programu przez dwóch niezależnych recenzentów.
 10. Rekomendacja jest udzielana na okres 5 lat łącznie przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.