Lista kontrolna

SPRAWDŹ CZY TWÓJ PROGRAM SPEŁNIA
MINIMALNE WARUNKI ZGŁOSZENIA
DO SYSTEMU REKOMENDACJI

  1. Wszystkie pola kwestionariusza zostały wypełnione.

  2. Program jest realizowany przynajmniej 1 rok.

  3. Program dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych lub profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży lub promocji zdrowia psychicznego.

  4. Przedstawione zostały dane opisujące zjawisko, którego dotyczy program.

  5. Problem, którego dotyczy program został sformułowany.

  6. Wskazano, które z czynników ryzyka/chroniących będą osłabiane/wzmacniane w programie.

  7. Grupa docelowa została określona.

  8. Cel ogólny i szczegółowe programu sformułowano w kategoriach oczekiwanej zmiany u odbiorców programu.

  9. Rezultaty programu zostały określone w sposób umożliwiający ich pomiar.

  10. Strategie wykorzystywane w programie mają uzasadnienie teoretyczne lub empiryczne.

  11. Opis działań programu obejmuje: rodzaj, wymiar czasowy, metody i przekazywane treści.

  12. Program dysponuje materiałami do realizacji.

  13. Program legitymuje się przynajmniej ewaluacją procesu.