O KCPU

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom jest wyspecjalizowaną agendą Ministra Zdrowia, utworzoną w roku 2022 w wyniku połączenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii powstało w 1993 roku (działającą początkowo pod nazwą Biuro ds. Narkomanii).

Więcej informacji o Krajowym Centrum znajdziesz na stronie www.kcpu.gov.pl.

Odwiedź nas na Facebooku

Najważniejsze zadania statutowe Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej KCPU:

 • powierzanie i wspieranie zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień
 • wspieranie realizacji programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności; 
 • prowadzenie, rozwijanie i upowszechnianie Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 
 • opracowywanie standardów i rekomendacji w zakresie profilaktyki uzależnień;
 • wspieranie edukacji kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
 • poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocowej dla dzieci z rodzin z problemem używania substancji psychoaktywnych i ich rodzin, tworzenie i upowszechnianie standardów pomocy w tym zakresie;
 • edukacja publiczna oraz profilaktyka w zakresie szkód społecznych i zdrowotnych wynikających z uzależnień; 
 • analiza realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień podejmowanych w danym roku przez samorządy województw oraz gminne;
 • współpraca międzynarodowa ukierunkowana na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki uzależnień
 • wsparcie merytoryczne podmiotów prowadzących działalność w zakresie profilaktyki uzależnień
 • przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców;
 • prowadzenie działań związanych z edukacją sprzedawców napojów alkoholowych oraz właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

Misja KCPU

Jesteśmy instytucją działającą na rzecz człowieka. Dbając o wysoką jakość realizowanych zadań w obszarze zdrowia publicznego, łączymy wiedzę naukową z praktyką, inspirujemy, uczymy i wspieramy działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Partnerstwo, zaufanie i wzajemny szacunek to zasady naszej współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi.