ETYKA BADAŃ SPOŁECZNYCH / BIOMEDYCZNYCH

Wszystkie badania ewaluacyjne powinny być prowadzone zgodnie z ogólnymi zasadami etycznymi obowiązującymi w badaniach naukowych z udziałem ludzi. Szczegółowe zasady etyczne są formułowane przez różne ośrodki i stowarzyszenia naukowe. Wszystkie one są zgodne w najważniejszych kwestiach, takich jak to, że badacz powinien:

  • zabiegać o publiczne zaufanie i współpracę z ogółem społeczeństwa, dążyć do tego, aby upowszechniało się uzasadnione przekonanie, że badania są prowadzone uczciwie, obiektywnie, bez szkody dla osób badanych,
  • minimalizować ryzyko związane z badaniem w relacji do możliwych korzyści,
  • szanować prawo badanych do prywatności,
  • upewnić się, że proces świadomej zgody i jej dokumentacji jest wystarczający dla w pełni świadomej i dobrowolnej zgody przez osoby badane lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli (Uwaga! W badaniach z udziałem osób niepełnoletnich konieczne jest uzyskanie zgody samego respondenta, jak i jednego z rodziców lub prawnego opiekuna),
  • poinformować osoby badane, że maja prawo do wycofania się z badania w każdej chwili,.
  • rzetelnie/bezstronnie prowadzić selekcję osób do badania,
  • zachowywać poufne informacje wyłącznie do użytku wewnętrznego instytucji prowadzącej badania,
  • chronić niejawne lub identyfikujące informacji o badanych,
  • w stosunkach z innymi badaczami kierować się zasadą uczciwej konkurencji, dbać o wysoki poziom metodologiczny swojej pracy i jawność warsztatu.