ILOŚCIOWE METODY ZBIERANIA DANYCH

Ilościowe metody zbierania danych w ewaluacji służą uzyskaniu informacji na temat skali zjawiska, który jest przedmiotu badania oraz o związkach (zależnościach), jakie zachodzą pomiędzy danymi.Pozwala na znalezienie odpowiedzi na pytania: ile, jak często. Bazuje na gromadzeniu i analizowaniu informacji liczbowych. Umożliwia wyciąganie wniosków i uogólnień na temat populacji na podstawie tzw. próby reprezentatywnej (wielkość i procedura doboru grupy badanej tj. próby pozwalają przyjąć, że wyniki odzwierciedlają całą populację). Badanie jest wykorzystywane nie tylko w skali makro, ale równie dobrze może być pomocne w zdobyciu informacji dotyczącej danego zagadnienia wśród konkretnej grupy. np. poziomu zadowolenia uczestników z udziału w wybranym przedsięwzięciu.

Jedną z często wykorzystywanych metod ewaluacji jakościowej jest badanie ankietowe. Przeprowadza się je za pomocą kwestionariusza. Badany (respondent) odpowiada na zawarte w niej pytania, które w większości mają postać pytań zamkniętych (zawierających skończoną liczbę odpowiedzi do wyboru – badany dokonuje wyboru wśród sugerowanych odpowiedzi). Nie wymaga przy tym obecności ankietera. Można bowiem przeprowadzić ją bezpośrednio w grupie badanych, również za pomocą internetu, poczty, Zaletą metody jest możliwość łatwość realizacji i analizy, przeprowadzenia badania wśród dużej ilości osób, możliwość dotarcia w krótkim czasie do dużej liczby osób, niskie koszty realizacji, anonimowość, brak wpływu ze strony innych. Wadą metody jest brak możliwości pogłębienia i doprecyzowania odpowiedzi, konieczność upraszczania pytań, brak kontaktu z badanym uniemożliwia natomiast uzyskanie dodatkowych informacji.