JAKOŚCIOWE METODY ZBIERANIA DANYCH

Jakościowe metody zbierania danych w ewaluacji pomagają lepiej i dokładniej zrozumieć oraz poznać istotę danego zjawiska. Pozwalają na znalezienia odpowiedzi na pytania „co”, „jak”, „dlaczego”.Dostarczają nowej jakości wiedzy i informacji, ale nie prowadzą one do wnioskowana statystycznego i wyciągania wniosków na szerszą populację. Zastosowane metody badawcze pozwalają na wydobywanie tej wiedzy od osób badanych i dotyczą nie tyle tego, ile osób reprezentuje dany sposób myślenia, ale tego, jaka złożoność się z tym wiąże. Stosowane pytania mają charakter otwarty – odpowiedzi są przez respondentów udzielane są w sposób swobodny, nie sugerowany przez proponowane odpowiedzi. 

Wśród jakościowych metod zbierania danych znajdują się:

  • analiza dokumentów – opiera się na poszukiwaniu danych i informacji już zebranych np dokumentacja szkolna, sprawozdania z realizacji projektów/działań, doniesienia naukowe itd.
  • wywiad indywidualny – informacje są pozyskiwane za pomocą rozmowy z osobą badaną. Wymaga przygotowania scenariusza – kwestionariusza pytań. Wywiad umożliwia poruszenie skomplikowanych i szczegółowych zagadnień i doprecyzowania odpowiedzi. Osoba prowadząca wywiad może też obserwować zachowanie badanego i jego reakcje.
  • obserwacja – jest metodą polegającą na celowym obserwowaniu zachowań, zjawisk, zdarzeń według wcześniej określonego planu i przyjętej procedury badawczej. Badacz może jej dokonywać jako jeden z członków danej grupy i obserwować zachowania innych „od wewnątrz”, może też przyjąć rolę obserwatora zewnętrznego, który nie bierze bezpośredniego udziału w pracach/działaniach grupy. Metoda obserwacji pozwala na poznanie zdarzeń, zachowań, i interakcji zachodzących pomiędzy osobami w ich naturalnym otoczeniu. Umożliwia też poznanie zjawisk ukrywanych oraz interpretację i wyciągnięcie wniosków na podstawie obserwowanych zdarzeń czy zachowań.
  • zogniskowany wywiad grupowy –  to metoda zbierania danych polegająca na rozmowie doświadczonego moderatora ze specjalnie dobraną grupą osób, podczas której na podstawie przygotowanego scenariusza prowadzi on z uczestnikami dyskusję na temat określonego zagadnienia. Przebieg spotkania jest nagrywany za pomocą dyktafonu lub rejestrowany cyfrowo. Zaletą badania jest to, że pozwala na pogłębienie wiedzy w krótkim czasie i daje możliwość spojrzenia na dane zagadnienie z różnych perspektyw.