WSKAŹNIKI EWALUACJI PROCESU

Wskaźniki ewaluacji procesu mogą dotyczyć wielu różnych kwestii związanych z realizacją programu. Ich wybór zależy od ewaluatora oraz od specyfiki programu. Na przykład, mogą to być kwoty (liczby) wskazujące na zadowalającą frekwencję uczestników na zajęciach, może to być minimalna liczba zrealizowanych punktów programów, od której można uznać, że program został zrealizowany zgodnie z założeniami i scenariuszami zajęć; może to być lista napotkanych trudności/ barier i sposobów ich rozwiązania, wcześniej określony poziom satysfakcji uczestników, pozytywny odbioru programu przez uczestników itd.