WSKAŹNIKI EWALUACJI WYNIKÓW

Wskaźniki ewaluacji wyników to inaczej miary (dające się policzyć lub analizować statystycznie), po których poznajemy, że w wyniku realizacji programu nastąpiła oczekiwana zmiana w zakresie wiedzy, postaw, intencji, przekonań, umiejętności lub zachowań uczestników.

Na przykład: zmiany w używaniu substancji psychoaktywnych można mierzyć za pomocą takich miar jak np.: częstość używania danej substancji w ostatnich 30 dniach, ostatnim roku lub w życiu.