WSKAŹNIKI

Ze względu na istotne różnice, wskaźniki ewaluacji programu profilaktycznego dzielimy na:

  • wskaźniki dotyczące oceny realizacji programu (wskaźniki ewaluacji procesu),
  • wskaźniki oceny skuteczności programu (wskaźniki ewaluacji wyników).

Wskaźniki powinny dotyczyć zmian w realizacji zakładanych celów programu: ogólnego i szczegółowych. Jeżeli do danego celu nie można dobrać odpowiedniego wskaźnika/wskaźników to znaczy, że cel został źle sformułowany i nie spełnia kryteriów SMART.

W przypadku celu ogólnego wskaźniki odnoszą się bezpośrednio do pomiaru zachowania ryzykownego, np. częstości lub intensywności jego przyjmowania.

W przypadku celów szczegółowych brane są pod uwagę zachowania/ intencje/wiedza/postawy/ przekonania/ umiejętności, które mają wyraźny związek z podstawowym zachowaniem ryzykownym, który program ma ograniczać lub eliminować.

Na przykład, z używaniem substancji psychoaktywnych są wyraźnie powiązane następujące zmienne: posiadanie intencji/ zamiaru używania substancji w przyszłości, aprobujące postawy wobec używania substancji psychoaktywnych, niski poziom spostrzeganego ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych.