PROGRAM

Różnego rodzaju działania, które można opisać według określonego schematu, tzn można wskazać ich: cel główny i cele szczegółowe; sprecyzowane w czasie działania służące osiągnięciu tych celów adresowane do konkretnej grupy (grup) odbiorców.