SMART

Cel ogólny programu oraz jego cele szczegółowe powinny spełniać wymogi określane akronimem SMARTSpecyficznyMierzalnyAdekwatnyRealistyczny i Terminowy, gdyż tylko w takim przypadku istnieje możliwość sprawdzenia, czy zostaną one osiągnięte.

  • Specyficzny – oznacza, że cel musi być sformułowany precyzyjnie i w jasny sposób, by nie było wątpliwości, do czego zmierza autor programu.
  • Mierzalny – oznacza, że możliwe będzie sprawdzenie, czy cel został osiągnięty. Będzie więc można do niego dobrać odpowiedni wskaźnik (miarę), który pozwoli dokonać oceny efektów programu.
  • Adekwatny – sformułowany w formie oczekiwanej pozytywnej zmiany u uczestników programu, która odnosi się bezpośrednio problemu, który jest przedmiotem programu.
  • Realistyczny – możliwy do osiągnięcia, biorąc pod uwagę analizę dostępnych zasobów oraz posiadane kompetencje.
  • Terminowy – został wyznaczony czas, w którym zostanie osiągnięty.