POLECANE ŹRÓDŁA WIEDZY

 1. Borucka A., Pisarska A., Bobrowski K., ABC szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Świat Problemów, Styczeń 2014, 2013.
 2. Borucka A., Pisarska A., Frączek R. (2013), Kluczowe kryteria oceny programów profilaktycznych http://www.swiatproblemow.pl/2013_01_1.html
 3. Gaś Z.B, Profilaktyka w szkole, WSiP, Warszawa 2006.
 4. Gaś Z.B., Psychoprofilaktyka – procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curi-Skłodowskiej, Lublin 1998.
 5. Majewska – Gałęziak A., Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych, Biblioteka Pracownika Socjalnego. Katowice 1998.
 6. Mental Health Action Plan for Europe WHO European Ministerial Conference on Mental Health. Facing the Challenges, Building Solutions, Helsinki 2005.
 7. Ostaszewski K., Nowe definicje poziomów profilaktyki, „Remedium” Nr 7-8, 2005.
 8. Ostaszewski K., Kompendium wiedzy o profilaktyce (w:) Przewodnik metodyczny po programach promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki, Fundacja ETOH, Warszawa 2010.
 9. Pankowska K., Pedagogika dramy. Teoria i praktyka,Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000.
 10. Rollnick S., Miller W.R., Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 11. Sempruch-Malinowska K., Zygadło M., Redukcja szkód związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych (w:) Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2012.
 12. Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.