REDUKCJA SZKÓD

Redukcja szkód to strategia w obszarze zdrowia publicznego ukierunkowana na to, aby jak najbardziej ograniczyć skutki używania środków psychoaktywnych (zarówno narkotyków, jak i alkoholu). Wynika ona z założenia, że używania substancji odurzających nie da się zlikwidować i nie istnieją na tyle skuteczne strategie profilaktyczne, które wyeliminowałyby sięganie po środki psychoaktywne. Szkody jakie za sobą niosą są natomiast bardzo rozległe i dotykają zarówno osoby uzależnione, jak i społeczeństwo.

Strategia redukcji szkód obejmuje takie działania, jak:

  • programy metadonowe (lub kontrolowane podawanie innych środków farmakologicznych osobom uzależnionym),
  • bezpłatna dystrybucja igieł i strzykawek,
  • działania informacyjno–edukacyjne dostarczające wiedzy o możliwości redukowania ryzyka związanego z uzależnieniem,
  • bezpłatna dystrybucja prezerwatyw,
  • tworzenie ośrodków (np. pokoje do iniekcji, świetlica dziennego pobytu dla czynnych użytkowników narkotyków) zapewniających kontrolowane i bezpieczne warunki przyjmowania substancji, np. poprzez iniekcje,
  • treningi kontrolowanego picia alkoholu,
  • warsztaty zapewniania opieki osobom odurzonym.

Działania umożliwiają zminimalizowanie szkodliwych następstw używania środków odurzających zapobiegając najcięższym jego powikłaniom, w tym zakażeniom wirusem HIV, wirusowym zapaleniem wątroby typu B, zgonom po zażyciu lub przedawkowaniu substancji lub ich mieszance.