WARSZTAT

Warsztat to forma zajęć edukacyjnych lub psychoedukacyjnych prowadzona w grupie, która wykorzystuje zasoby grupy do rozwijania i kształcenia umiejętności jej uczestników. Wśród zasobów grupy należy wymienić wiedzę uczestników, ich doświadczenie, umiejętności. Odwoływanie się do potencjału grupy sprawia, że uczestnicy uczą się od siebie nawzajem. Jego uruchomieniu sprzyjają metody interaktywne i aktywizujące. Służą one wzmocnieniu i pogłębieniu zaangażowania uczestników we wspólną pracę. Należą do nich takie metody, jak burza mózgów, dyskusja, scenki, gry symulacyjne, studia przypadków. Metody wykładowe stanowią tylko niezbędną część warsztatu. Zajęcia dążą bowiem do uruchomienia celowej aktywności każdego uczestnika w obszarze poruszanej tematyki czy zagadnienia. Osoba prowadząca natomiast dba o to, aby realizowane były cele warsztatu, animuje, moderuje i podsumowuje kolejne etapy wspólnej pracy.

W strukturze warsztatu wyróżnia się następujące części: wprowadzenie, część właściwa (ćwiczeniowa) i podsumowanie.

  • We wprowadzeniu osoba prowadząca wyjaśnia tematykę, cele i zakres merytoryczny zajęć. Umożliwia również wzajemne poznanie się uczestnikom. W tym celu wykorzystywane są ćwiczenia integracyjne. Pomagają one nie tylko w nawiązywaniu interakcji pomiędzy uczestnikami, ale i przyczyniają się do zmniejszenia lęku i obaw w grupie. W tej części wypracowywane są również zasady wspólnej pracy obowiązujące w trakcie warsztatu. Dotyczą one odpowiedzialności za swój proces uczenia się, aktywności, poufności, wzajemnej komunikacji. Sprzyjają budowaniu poczucia bezpieczeństwa i sensu.
  • Część właściwa warsztatu obejmuje takie ćwiczenia czy zadania, które służą pogłębieniu tematyki zajęć, realizacji celów spotkania – rozwijaniu wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Najważniejsza aktywność i zaangażowanie dotyczą uczestników.
  • Na zakończenie warsztatu zarówno uczestnicy, jak i osoba prowadząca podsumowują przebieg i efekty spotkania.