POLECANE ŻRÓDŁA WIEDZY

 • Adler A., Sens życia, PWN, Warszawa 1986.
 • Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Fundacja IPN, Warszawa 1987/1995.
 • Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 • Corey M. S., Corey G., Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2002.
 • Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997.
 • James K.J., Gilliland B. E., Strategie interwencji kryzysowej, PARPA, Warszawa 2004.
 • Łukaszewski W., Niezgodność informacji i aktywność. Hipoteza niezgodności informacyjnej, „Przegląd Psychologiczny”, 21, 1971.
 • Łukaszewski W., Osobowość: struktura i funkcje regulacyjne, PWN, Warszawa 1974.
 • Namysłowska I., Terapia rodzin, IPiN, Warszawa 2000.
 • Okulicz-Kozaryn, K. Pisarska A., Profilaktyka i wczesna interwencja,[w] Zapobieganie narkomanii w gminie. Zasady tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, (red.) Hejda A,. Okulicz-Kozaryn K., Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2007.
 • Okulicz-Kozaryn, K., Teorie psychologiczne w praktyce profilaktycznej, „Remedium” 12 (120), 2003.
 • Ostaszewski K., Podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań problemowych młodzieży [w:] Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej (red.) Deptuła M., Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Prochaska J.O., Norcross J.C., Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna, IPZ PTP, Warszawa 2006.
 • Prochaska J.O., Norcross J.C., DiClemente C.C., Zmiana na dobre, Instytut Amity, Warszawa 2008.
 • Radochoski M., Koncepcja terapii rodzinnej Salvadora Minuchina,„Problemy Rodziny”, 5, 33-40, 1980.