Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: Bezpieczniej w dorosłość. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży

dawniej: Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej

  • Grupa/grupy odbiorców programu

Program Bezpieczniej w dorosłość realizowany jest w ramach profilaktyki selektywnej i profilaktyki wskazującej.

W ramach profilaktyki selektywnej program adresowany jest do młodzieży w wieku 14-19 lat, charakteryzującej się: · obecnością czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, środowiskowych), zagrożona narkomanią z powodu ryzyka marginalizacji społecznej lub podejmowaniem innych zachowań ryzykownych oraz · młodzież w wieku 14–19 lat eksperymentująca z środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używając.

Do programu kwalifikowane są osoby, które spełniają co najmniej jedno spośród następujących kryteriów rekrutacyjnych: zachowania antysocjalne, orzeczony nadzór kuratorski, eksperymentowanie z narkotykami / dopalaczami / lekami w celach odurzania się, nadużywanie alkoholu, przynależność do patologicznej grupy rówieśniczej, ucieczki z domu, zachowania agresywne lub autodestrukcyjne, myśli lub próby samobójcze, dyskryminacja przez rówieśników lub odrzucenie w grupie rówieśniczej, podleganie przemocy w rodzinie, patogenne doświadczenia seksualne.

W ramach profilaktyki wskazującej program adresowany jest do młodzieży w wieku 14-19 lat, charakteryzującej się: · używaniem narkotyków lub nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy oraz · zagrożonej rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi

W obu typach programów (profilaktyce selektywnej i wskazującej):

1/ obowiązują następujące kryteria wykluczenia: do programów nie są przyjmowane osoby z nasilonymi problemami emocjonalnymi typu depresyjnego lub stabilnymi tendencjami samobójczymi (są kierowane do specjalistycznych placówek psychoterapeutycznych lub psychiatrycznych) oraz osoby uzależnione od środków psychoaktywnych (są kierowane do poradni antynarkotykowych lub antyalkoholowych),

2/ pośrednią grupę docelową stanowią członkowie rodzin młodzieży uczestniczącej w programach oraz inni dorośli mający istotny wpływ na proces wychowania i opieki nad młodzieżą. Osoby te mogą skorzystać z poradnictwa indywidualnego oraz z udziału w 36 godzinnym programie warsztatowym Domowe Partnerstwo podnoszącym umiejętności wychowawcze.

  • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
SymbolKwalifikacjeDokument
APosiadanie tytułu superwizora PTP bądź trenera PTP lub innego równoważnegozaświadczenie/certyfikat
BUkończenie realizowanego przez Fundację Praesterno 
Studium Profilaktyki Uzależnieńdawniej Studium Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej
certyfikat
Nie mniej niż 5 lat prowadzenia programu 
Bezpieczniej w dorosłość,dawniej Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej
zaświadczenie w formie uchwały Zarządu Fundacji
pozytywna opinia superwizoraopinia
CNie mniej niż 5 lat prowadzenia programu 
Bezpieczniej w dorosłość,dawniej Programu Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej
zaświadczenie w formie uchwały Zarządu Fundacji
posiadanie tytułu specjalisty lub instruktora d.s. uzależnień
lub
dopuszczenie w trakcie szkolenia na stopień specjalisty lub instruktora d.s. uzależnień
certyfikat decyzja Zarządu Fundacji w  formie uchwały
pozytywna opinia superwizoraopinia
  • Lista trenerów
  • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu 

Szkolenie pod nazwą Studium profilaktyki uzależnień (dawniej Studium Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej):

1/ Szkolenie 220 godzin:

blok treningowy – 80 godzin, blok warsztatowy – 110 godzin, blok teoretyczny – wykłady i zajęcia seminaryjne – 30 godzin

2/ Staż w jednostce terenowej Fundacji – 60 godzin

  • Dopuszczalne modyfikacje

Kryteria, które muszą spełniać osoby prowadzące program Bezpieczniej w dorosłość, które nie przeszły przez szkolenie Studium profilaktyki uzależnień.

LPKwalifikacjeDokument
1Posiadanie tytułu superwizora PTP bądź trenera PTP lub innego równoważnegozaświadczenie/certyfikat plus decyzja Zarządu Fundacji w formie uchwały
2posiadanie tytułu specjalisty lub instruktora d.s. uzależnieńcertyfikat plus decyzja Zarządu Fundacjiw  formie uchwały
3dopuszczenie w trakcie szkolenia na stopień specjalisty lub instruktora d.s. uzależnieńdecyzja Zarządu Fundacji w  formie uchwały
4studia wyższe (psychologia, pedagogika, resocjalizacja)plusnie mniej niż pięć lat prowadzenia programu Bezpieczniej
w dorosłość 
w charakterze współprowadzącego i pod opieką superwizyjną
decyzja Zarządu Fundacji w  formie uchwał na podstawie opinii superwizora i kierownika ośrodka terenowego Fundacji
  • Osoby przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu:
Nazwa grupyDokument potwierdzający
młodzieżgrupy w profilaktyce wskazującejdecyzja kierownika ośrodka terenowego Fundacji (pełnomocnika Zarządu) na podstawie kryteriów opisanych wyżej
młodzieżgrupy w profilaktyce selektywnejdecyzja kierownika ośrodka terenowego Fundacji (pełnomocnika Zarządu) na podstawie kryteriów opisanych wyżej
dorośłiwarsztaty umiejętności wychowawczychDomowe partnerstwodecyzja kierownika ośrodka terenowego Fundacji (pełnomocnika Zarządu) na podstawie kryteriów opisanych wyżej
młodzież i dorośliporadnictwo rodzinnedecyzja kierownika ośrodka terenowego Fundacji (pełnomocnika Zarządu) na podstawie kryteriów opisanych wyżej
  • Dopuszczalne modyfikacje
Nazwa grupyDokument potwierdzający
nie dotyczynie dotyczy
  • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
program jest realizowany w cyklu roku szkolnego (wrzesień – maj/czerwic)
i obejmuje:
a/ nie mniej niż 150 godz. grupowych zajęć psychokorekcyjnych w cyklu tygodniowym,b/ możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego (ok.  5 godz. na osobę)
poradnictwo rodzinnei/lubudział w 36 godzinnym programie warsztatów umiejętności wychowawczych Domowe Partnerstwonie dotyczy
  • Dopuszczalne modyfikacje
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
nie dotyczynie dotyczynie dotyczy