Więcej informacji na temat programu

Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej (PPMPS) został opracowany przez Agencję Doradztwa Zawodowego „AD”; aktualnie jest realizowany przez Fundację Praesterno.  Program został zakwalifikowany do bazy EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action), która jest systemem informacyjnym i narzędziem gromadzenia danych na temat realizowanych w krajach Unii Europejskiej programów ograniczania popytu na narkotyki,  spełniających standardy dobrej jakości. 

Informacje na temat programu:

 • Strona internetowa Fundacji: www.praesterno.pl 
 • Prezentacja programu w bazie EDDRA: www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index52035EN.html?project_id=PL0208&tab =overview
 • Górecka A., Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej Fundacji Praesterno, „Remedium” nr 3, 2012;4, 2012.
 • Kinczel K., Funkcje założone i rzeczywiste Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej w Bydgoszczy, praca magisterska, Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji, Wydziale Pedagogiki I Psychologii, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006. 
 • Kowalewicz T., Klasa jako grupa a oddziaływania wychowawcze, http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/klasa-jako-grupa-a-oddzialywania-wychowawcze/ (dostęp 7.06.2016).
 • Kowalewicz T., Kryzys wieku dojrzewania a profilaktyka, http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/kryzys-wieku-dojrzewania-a-profilaktyka/ (dostęp 7.06.2016).
 • Kowalewicz T., Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej realizowanej przez Ośrodki Profilaktyki Środowiskowej Agencji AD, http://www.profnet.org.pl/program-przeciwdzialania-mlodziezowej-patologii-spolecznej-realizowany-przez-osrodki-profilaktyki-srodowiskowej-agencji-ad/ (dostęp 7.06.2016)
 • Kowalewicz T., Więzi rówieśnicze a zmiana psychokorekcyjna, referat konferencja „Więzi – więzy. Edukacja i profilaktyka”, Katowice, 2006
 • Kozarska D., Trudności w odnajdywaniu sensu życia, „Remedium” nr 9,1993.
 • Maj Z., Kowalewicz T., Młodzież wobec narkotyków, „Serwis Informacyjny Narkomania” nr 3, 2009. 
 • Ryss A., System wartości w oddziaływaniach profilaktycznych wobec młodzieży, http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/system-wartosci-w-oddzialywaniach-profilaktycznych-wobec-mlodziezy/ (dostęp 7.06.2016).
 • Solecka J., Dziecko może mieć problemy z adaptacją społeczną, „Remedium” nr 9, 1993.
 • Szczygieł – Ryss A., Zwyczajna specyfika, „Remedium” nr 9, 1993.