Cele programu

Cel główny

ograniczenie zachowań agresywnych uczniów w klasie poprzez wyposażenie wychowawców w kompetencje, które umożliwią budowanie więzi  i wsparcia pomiędzy wychowawcami a uczniami agresywnymi oraz stwarzanie w klasie warunków sprzyjających uzyskiwaniu przez uczniów agresywnych akceptacji i wsparcia ze strony innych uczniów.

Cele szczegółowe

  • zwiększenie poziomu akceptacji w klasie dla uczniów przejawiających zachowania agresywne,
  • rozwijanie u uczniów agresywnych pozytywnego stosunku zarówno do grupy klasowej  i wychowawcy, jak i do obowiązków uczniowskich,
  • zwiększenie umiejętności wychowawców w zakresie identyfikowania ról grupowych, etapów procesu grupowego oraz pracy na procesie grupowym,
  • wzmocnienie więzi pomiędzy wychowawcą a uczniami agresywnymi w efekcie zmiany  nastawienia nauczyciela do uczniów agresywnych i zwiększenia zrozumienia  dla ich problemowych zachowań.