Opis programu

Na program składają trzy moduły szkoleniowe realizowane w formie wykładów i warsztatów. Łączny czas trwania programu szkoleniowego to 109 godz.

Moduł I (19 godzin)

Dwudniowe seminarium szkoleniowe dla dyrektorów, pedagogów i wychowawców pn. „Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły”  obejmujące następujące:

wykłady:

 • Pozytywna profilaktyka – wzmacnianie czynników chroniących uczniów
 • Szanse i zagrożenia współczesności – wyzwania dla rozwoju młodzieży a profilaktyka pozytywna.

warsztaty:

 • Bank Dobrych Praktyk  – proste i skuteczne działania profilaktyczne w praktyce pracy wychowawcy”.
 • Odkryć i wzmocnić własne zasoby – kompetencje kluczowe w pracy pedagoga szkolnego
 • Praca indywidualna z uczniem agresywnym.

Moduł II (72 godziny)

Grupa rozwojowa dla wychowawców, obejmująca poniższe 9-godzinne warsztaty szkoleniowe:

 • Integracja i akceptacja grupy jako fundament tworzenia pozytywnego środowiska szkolnego.
 • Jak być dobrym wychowawcą – zasoby i kompetencje w pracy z grupą.
 • Psychologia tworzenia i rozwoju zespołu, cechy grupy, przyczyny odrzucenia członków grupy
 • Uczeń agresywny – etiologia, systemowe podejście do problemu dziecka agresywnego
 • Praca z uczniem agresywnym zagrożonym odrzuceniem – konstruktywne reakcje, budowanie relacji
 • Praca z uczniem agresywnym zagrożonym odrzuceniem – wzmacnianie jego umiejętności społecznych i szkolnych
 • Tworzenie planu pracy wychowawczej ukierunkowanej na przeciwdziałanie odrzuceniu dzieci agresywnych
 • Analiza wprowadzonego planu pracy wychowawczej i podsumowanie programu

Indywidualne konsultacje dla wychowawców (czas trwania: 2 godz./wychowawcę,  na które przewidziano czas w obrębie 9-tej godziny każdego modułu szkoleniowego )

Moduł III (18 godzin)

Akademia Skutecznej Pracy z Rodzicem w formie dwudniowego wyjazdu szkoleniowego, obejmująca przeprowadzenie dwóch 9-godzinnych warsztatów na następujące tematy:

 • Prowadzenie grupowych spotkań z rodzicami – tworzenie atmosfery zachęcającej do współpracy.
 • Spotkanie z rodzicem – budowanie pozytywnego kontaktu, praca z tzw. wymagającym rodzicem.