Syntetyczna informacja o programie

Nazwa programu: PROFILAKTYCZNY BANK DOBRYCH PRAKTYK

 • Grupa/grupy odbiorców programu
  Bezpośredni odbiorcy: Wychowawcy klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej, do których uczęszczają uczniowie przejawiający zachowania problemowe związane z przemocą i agresją rówieśniczą. Pośredni odbiorcy: uczniowie klas I-III i IV – VIII przejawiający zachowania agresywne
   
 • Trenerzy programu – osoby uprawnione do szkolenia realizatorów
  Autorzy programu i osoby posiadające uprawnienia w formie zaświadczenia wydanego przez organizację odpowiedzialną za wdrażanie programu tj. Stowarzyszenia Epsilon Plus.
   
 • Wymagany czas trwania szkolenia przygotowującego do prowadzenia programu – dla realizatorów programu
  56 godz.
  Dopuszczalne modyfikacje
  Brak.
   
 • Osoby 
  przygotowane do prowadzenia programu – realizatorzy programu
Nazwa grupyDokument potwierdzający
Trenerzy programuDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia lub pedagogika; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla realizatorów programu wydane przez organizację odpowiedzialną za wdrażanie programu tj. Stowarzyszenie Epsilon Plus

Dopuszczalne modyfikacje (odnoszące się do rozszerzania grupy realizatorów)

Nazwa grupyDokument potwierdzający
BrakBrak
 • Wymagany czas trwania programu
Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
BrakBrakNauczyciele/wychowawcy: 109 godz.

Dopuszczalne modyfikacjie

Dzieci/MłodzieżRodzice/OpiekunowieNauczyciele/Wychowawcy
BrakBrakBrak