Cele programu

Cel główny:

  • ograniczenie liczby i częstości występowania niewłaściwych zachowań wybranych uczniów szkole oraz powstrzymanie u tych uczniów procesu utrwalania się i rozwoju zachowań problemowych.

Cele szczegółowe:

  • opanowanie przez ucznia konkretnych umiejętności, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, służących ograniczeniu zachowań destrukcyjnych w klasie i wzmacnianiu zachowań pożądanych;
  • rozwój odpowiedzialności i świadomości ucznia – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie i jego konsekwencje;
  • kształtowanie pozytywnych więzi społecznych u uczniów z trudnościami w zachowaniu.