Dowody jakości programu

W ramach ewaluacji formatywnej przeprowadzonej w dwóch etapach z wykorzystaniem jakościowych metod zbierania danych (wywiady telefoniczne z szkolnymi koordynatorami programu, analiza pola sił) uzyskano informacje na temat:

  • zachowań, które kwalifikują uczniów do udziału w programie – respondenci wskazali na następujące zachowania: przeszkadzanie na lekcji, wagary, agresja,
  • sposobów podejmowania decyzji o przystąpieniu do programu – zidentyfikowano różne sposoby i różne grupy włączone w podejmowanie tej decyzji np. zgłoszenie ucznia przez zespół wychowawczy, zgłoszenie przez rodziców,
  • działań podejmowanych w programie – zwrócenie uwagi przez respondentów na trudności nauczycieli związane z zaprzestaniem udzielania negatywnych ocen dotyczących niepożądanych zachowań uczniów na rzecz informacji wskazujących sposoby ich zmiany,
  • opinii uczniów o programie – zdaniem respondentów uczniowie objęci programem są zadowoleni. Zwrócono też uwagę na przypadki poprawy zachowania wszystkich uczniów w klasach, w których uczeń albo kilkoro uczniów uczestniczyło w programie,
  • opinii rodziców i nauczycieli – zarówno opinie rodziców jak nauczycieli są pozytywne – obserwują pożądane zmiany zachowania u dzieci,
  • wpływu programu na życie szkoły – mimo obciążeń nauczycieli związanych z pracą w programie wskazują oni na jego pozytywne efekty, takie jak: częstsze kontakty z rodzicami uczniów, którzy biorą udział w programie, indywidualizacja pracy z uczniami, lepsza współpraca miedzy nauczycielami, większa kontrola nauczycieli nad problemami wychowawczymi,
  • czynników sprzyjających i utrudniających realizację programu – wśród czynników pozytywnie wpływających wymieniono: wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń dla realizatorów, zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli, współpraca w gronie pedagogicznym, nowatorski charakter programu; wśród czynników utrudniających: opór nauczycieli, brak zainteresowania ze strony rodziców, traktowanie udziału w programie przez uczniów jako kary.

Uzyskane wyniki wskazały, że Program Nauki Zachowania przyczynia się do pożądanej zmiany zachowania uczniów i poprawy ich poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. Uwzględniono wyniki ewaluacji dotyczące oceny szkoleń poprzez dostosowanie tematyki i zakresu szkoleń i wsparcia dla nauczycieli do zgłaszanych przez nich potrzeb.

Źródło: Kwestionariusz aplikacyjny Programu Nauki Zachowania złożony do systemu rekomendacji (2015)