Cele programu

Głównym celem oddziaływań jest zmiana statusu społecznego dzieci nielubianych w klasie szkolnej na taki, który świadczyłby o więk­szej akceptacji przez rówieśników. Wyróżniono także trzy cele szczegółowe:

  • tworzenie dzieciom nielubianym warunków do rozwijania samokontroli emocjonalnej,
  • tworzenie dzieciom nielubianym warunków do rozwijania zdolności do decentracji interpersonalnej (umiejętności spojrzenia na różne sytuacje z perspektywy drugiej osoby),
  • tworzenie dzieciom nielubianym warunków do kształtowania poczucia własnej wartości.

Założono, że w wyniku tworzenia uczestnikom zajęć warunków do rozwijania samokontroli emocjonal­nej, zdol­ności do decentracji interpersonalnej oraz kształtowania poczucia własnej wartości, może na­stąpić korzystna zmiana w postrzeganiu ich przez rówieśników i wychowawców klas, co z kolei może daje szansę na modyfikację niskiej pozycji, jaką dzieci nielubiane zajmują w klasie szkolnej.