Dowody jakości programu

Pierwszą wersję programu zrealizowano zgodnie z 20 opracowanymi scenariuszami. Jednak w wyniku przeprowadzonej ewaluacji procesu wydłużono czas realizacji programu z 20 do 32 spotkań w celu umożliwienia dzieciom lepszego utrwalenia rozwijanych umiejętności. Wprowadzone zmiany dotyczyły:

 • uzupełnienia programu o większą liczbę ćwiczeń, za pomocą których można kształtować poczucie własnej wartości uczestników,
 • zwiększenia liczby zabaw ruchowych, które umożliwiają integrację dzieci, poprawienie ich nastroju, rozładowanie nagromadzonego napięcia,
 • zwiększenia liczby ćwiczeń i zabaw opartych na technikach plastycznych,
 • wprowadzenia propozycji naprzemiennego odgrywania scenek z analizą i zmianą scenariusza historyjek, szczególnie wtedy, gdy scenki w opinii dzieci są mało atrakcyjne.

Wyniki skuteczności opracowanego programu (pierwsza wersja) wskazują, że udział dzieci nielubianych w zajęciach wpłynął korzystnie na:

 • ich status społeczny – po zakończeniu programu dzieci zajmowały w grupie takie pozycje, które świadczyły o większej akceptacji ze strony rówieśników,
 • wybrane aspekty postrzegania ich przez rówieśników w zakre­sie zachowań konstruktywnych,
 • wybrane aspekty postrzegania ich przez wychowawców,
 • wybrane aspekty ich samokontroli emocjonalnej,
 • oraz wybrane aspekty pośrednio badanej ich zdolności do decentracji interpersonalnej.

Po 7-8 miesiącach od zakończenia oddziaływań w grupie eksperymentalnej oceniono trwałość zmian, które zaszły u dzieci z tej grupy po zakończeniu zajęć w porównaniu ze zmianami, jakie w tym samym czasie zaszły u dzieci z grupy kontrolnej. Dzieci z grupy eksperymentalnej:

 • miały istotnie wyższy status społeczny w klasie niż przed oddziaływaniami,
 • były istotnie lepiej postrzegane przez rówieśników w zakresie zachowań nieagresywnych, świadczących o kontroli emocji,
 • były lepiej postrzegane przez wychowawców klas,
 • uzyskały lepsze wyniki w zakresie wybranych aspektów samokontroli emocjonalnej,
 • uzyskały istotnie wyższe wyniki w zakresie wybranych aspektów pośrednio badanej zdolności do decentracji interpersonalnej.

Tymczasem dzieci z grupy kontrolnej uzyskały gorsze wyniki lub zmiany, które u nich zaszły w tym czasie nie były tak duże, jak w grupie eksperymentalnej.

Źródło: Herzberg M., Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych, (w:) Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień, Fundacja Praesterno, Warszawa, 2016