Standardy realizacji

Program mogą realizować nauczyciele, pedagodzy, socjoterapeuci, którzy posiadają wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwoju dzieci w wieku szkolnym, specyficznego funkcjonowania dzieci nielubianych w grupie rówieśniczej i prawdopodobnych uwarunkowań ich zaburzonego zachowania oraz praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć grupowych o charakterze profilaktyczno-wychowawczym rozwijających poznawcze, społeczne i emocjonalne kompetencje dzieci. Osoby prowadzące powinny dokładnie zapoznać się z zawartymi w opublikowanym podręczniku informacjami, które dotyczą:

  • charakterystyki grupy docelowej,
  • treści programu (pod kątem celów związanych z rozwijaniem samokontroli emocjonalnej, zdolności do decentracji interpersonalnej i kształtowania poczucia własnej wartości oraz sposobów osiągania tych celów),
  • metod i form pracy z dziećmi,
  • czynników związanych z postawą prowadzącego utrudniających (bariery komunikacyjne) i ułatwiających (komunikat „ja”, uważne słuchanie, sposoby wyrażania pochwały i dezaprobaty) komunikację z dziećmi.

Wskazane jest, aby zajęcia prowadziły dwie osoby, gdyż mają szanse stworzyć współpracujący ze sobą zespół, któremu łatwiej będzie planować i podsumowywać przebieg poszczególnych spotkań, czuwać nad bezpieczeństwem dzieci w grupie i przestrzeganiem przez nie obowiązujących zasad.

Zajęcia powinny być realizowane w małych grupach, liczących nie więcej jak 10 uczestników. Zwiększa to możliwość nawiązania osobistych interakcji między dziećmi. Istotne jest również, by grupę tworzyły dzieci w zbliżonym wieku, najlepiej z tej samej klasy, ponieważ im bardziej środowisko trenowania nowych umiejętności jest zbliżone do środowiska rzeczywistego, tym większe jest prawdopodobieństwo stosowania przez dzieci tych umiejętności poza zajęciami.

Do grupy docelowej powinny być włączone tylko te dzieci, które spełniają następujące kryteria:

  • zajmują pozycję społeczną wskazującą na brak akceptacji ze strony rówieśników z klasy szkolnej,
  • zostały wskazane przez rówieśników z klasy szkolnej jako przejawiające zachowania antyspołeczne (agresywne i egocentryczne),
  • zostały wskazane przez wychowawcę klasy (ewentualnie pedagoga szkolnego) jako przejawiające zachowania antyspołeczne,
  • uzyskały zgodę rodziców, jak również same ją wyraziły na udział w programie.

Brak zgody rodziców i/lub brak zgody samego dziecka wykluczają jego udział w zajęciach.

Należy pamiętać również o tym, by zajęcia odbywały się w odpowiednio do tego przeznaczonej sali. Powinno to być pomieszczenie przestronne i dostosowane do tego, by pracować z grupą w kręgu, przeprowadzać zabawy ruchowe i odgrywanie scenek oraz również ćwiczenia relaksacyjne na materacach.