Cele programu

Podstawowym celem programu jest ograniczenie u dzieci i młodzieży rozwoju patologicznych postaw i zachowań aspołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem używania środków psychoaktywnych. Jednocześnie stworzenie tym osobom możliwie sprzyjających warunków do prawidłowego rozwoju psychospołecznego w ich środowisku lokalnym. Program z jednej strony skupia się na bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym patologią społeczną, z drugiej zaś nastawiony jest także na oddziaływania na środowisko lokalne (władze, mieszkańców, instytucje, rodziców), które inspirują do podejmowania inicjatyw zwiększających szanse na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w tym środowisku.

Cele szczegółowe programu:

  • zmiana wadliwych postaw społecznych i zachowań dzieci i młodzieży, w tym ograniczenie ryzyka związanego z używaniem środków psychoaktywnych, ograniczenie ilości zachowań przemocowych, destrukcyjnych i autodestrukcyjnych,
  • stymulacja prawidłowego rozwoju – działania wychowawczo-rozwojowe, stymulacja w kierunku prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego, intelektualnego i fizycznego podopiecznych objętych oddziaływaniem w konkretnym środowisku oraz innych młodych osób niebędących podopiecznymi Towarzystwa, jednak zamieszkujących w środowisku realizacji programu,
  • oddziaływanie na środowisko lokalne (władze i innych przedstawicieli) w celu zwiększenia zaangażowania przedstawicieli tegoż środowiska w aktywności przeciwdziałające patologiom społecznym; stworzenie w danym środowisku spójnego programu współpracy między instytucjami i mieszkańcami, mającego na celu zwiększenie skuteczności pomocy osobom jej wymagającym.