Dowody jakości programu

  • W celu wykonania ewaluacji prowadzone są badania podopiecznych objętych opieką oraz analiza działań podjętych w środowisku lokalnym. Narzędziami stosowanymi do oceny zmian w funkcjonowaniu uczestników programu są testy psychologiczne, arkusze obserwacyjne, wywiady bezpośrednie, badanie opinii publicznej. Dodatkowymi źródłami danych są dane zbierane przez Policję, pomoc społeczną, szkoły.Dotychczasowa ewaluacja programu pozwoliła na stwierdzenie jego wysokiej skuteczności. Badanie efektów dwuletniego odziaływania wykazało m.in. że wszyscy podopieczni wykazali się zwiększeniem zrozumienia własnej sytuacji życiowej, u 95% odnotowano poprawę w zakresie samooceny i radzenia sobie z napięciem. 80% badanych ograniczyło używanie substancji psychoaktywnych, z czego 15% przestało używać alkoholu, a 45% eksperymentować z narkotykami. Ponad 72% podopiecznych poprawiło kontakt z dorosłymi, funkcjonowanie w grupie, samodzielność, umiejętność współpracy, zdolności organizacyjne i kontrolę emocji. 94% dzieci i młodzieży w momencie rozpoczęcia programu przejawiało zachowania antysocjalne. Po dwóch latach oddziaływań zachowania takie wystepowały u 33% badanych. Należy podkreślić, że liczba wszystkich zachowań antysocjalnych u dzieci i młodzieży w opisywanym okresie zmniejszyła się o ok. 71%.69% podopiecznych podjęło samodzielne funkcje (role społeczne) w klubie. Poziom otwartości i zaufania – mierzony między innymi liczbą oraz jakością (wagą) problemów zgłaszanych opiekunom grupowym – w ciągu roku wzrósł o ponad 70%.Wyniki w nauce poprawiło 32% podopiecznych, a 40% utrzymało na dotychczasowym poziomie (w związku z tym, że ocena dotyczyła często młodych osób z problemami w nauce, utrzymanie wyników można uznać za pozytywny efekt oddziaływania).W przypadku rodzin, 100% z nich wykazało poprawę funkcjonowania w zakresie kontaktu z terapeutą i otwartości, 91% w zakresie zrozumienia własnej sytuacji, 79 % zaczęło poprawnie podejmować decyzje życiowe, wynikające z podjętej terapii, ponad 71 % zaczęło lepiej radzić sobie z napięciem, podniosło samoocenę oraz usprawniło swoje życie rodzinne i komunikację z innymi.Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców środowisk objętych oddziaływaniem wzrosło o 12% w skali roku. Dotyczyło to szczególnie społecznej oceny działalności nieformalnych grup młodzieżowych (zmniejszenie używania środków psychoaktywnych, mniejsza ilość dewastacji oraz obserwowanej przemocy).We wszystkich środowiskach oddziaływania powstały zespoły osób realizujących działania przeciwdziałające patologiom społecznym. Opracowano strategie przeciwdziałania patologiom przyjęte do realizacji przez władze.