Opis programu

W ramach programu prowadzone są długofalowe zajęcia realizowane w klubach środowiskowych, pojedynczych lub zorganizowanych w zespoły placówek oraz bezpośrednio w środowisku. Program realizowany jest w rocznych lub dwuletnich cyklach, jednak największą skuteczność uzyskuje się po minimum trzech latach pracy (chodzi o trwałe efekty w środowisku lokalnym).

Realizacja działań w ramach programu sprowadza się do trzech zakresów wyznaczanych przez cele szczegółowe:

1. Zmiana wadliwych postaw społecznych i zachowań dzieci i młodzieży.

  • Działania socjoterapeutyczne i psychokorekcyjne adresowane do podopiecznych wymagających interwencji ze względu na stwierdzone zaburzenia w rozwoju psychospołecznym.
  • Poradnictwo rodzinne ( ewentualnie terapia rodziny) dla rodziców podopiecznych i opiekunów (o ile jest możliwa, sprzyja pozytywnym zmianom w funkcjonowaniu podopiecznych).
  • Interwencje kryzysowe dotyczące nagłych nieprzewidzianych sytuacji życiowych podopiecznych, często przeprowadzane w miejscu zamieszkania.
  • Działania środowiskowe mające na celu kontakt z młodzieżą niebędącą pod opieką instytucji – służą również naborowi podopiecznych do pracy w klubie środowiskowym. Nabór podopiecznych prowadzony jest również dzięki programowi współpracy z instytucjami, m.in. ze szkołą, pomocą społeczną, policją.

2. Stymulowanie prawidłowego rozwoju.

  • Zajęcia edukacyjno-informacyjne – działania wychowawczo-rozwojowe, zajęcia promujące zdrowie, rozwijające zainteresowania, umożliwiające kreatywne i akceptowane społecznie spędzanie czasu wolnego przez młodzież. Kluby Towarzystwa w konkretnych środowiskach pełnią tu funkcję kulturotwórczą i integracyjną, oferując różnorodne formy edukacji i psychoedukacji zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych.

3. Zwiększenie zaangażowania przedstawicieli środowiska lokalnego w przeciwdziałanie patologiom społecznym.

  • Cykliczne spotkania o charakterze edukacyjno-informacyjnym prowadzące do zwiększenia liczby inicjatyw, adekwatnych do potrzeb środowiska, m.in. w zakresie promocji zdrowia, pomocy osobom zagrożonym, usprawniania pracy instytucji. Istotnym elementem tego oddziaływania jest doprowadzenie do zwiększenia odpowiedzialności dorosłych za prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Ważne jest również podejmowanie działań kulturotwórczych, prawidłowa organizacja i animacja czasu wolnego. W perspektywie chodzi o zapewnienie młodzieży, wychowującej się w konkretnym środowisku, optymalnych warunków do rozwoju.

Istotne jest również prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych oraz programów wspierających i wzbogacających te działania, jak: pomoc rodzinom podopiecznych (poradnictwo), akcje reklamowe, szkolenie władz lokalnych, konferencje itp.