Dowody jakości programu

Ewaluacja procesu

Badania dotyczące ewaluacji procesu są prowadzone systematycznie od roku 2006. Składają się one z kilku elementów: 
badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży, których celem jest ocena przydatności programu i jego poszczególnych części i poziomu zmotywowania do przyjęcia zdrowego stylu życia. 
informacji uzyskanych od pedagogów szkolnych, dotyczących oceny poszczególnych składowych programu tj. programu dla młodzieży, spotkania z rodzicami i szkolenia nauczycieli. 
wymiany informacji w grupie trenerów prowadzących daną edycję programu na temat jego przebiegu. 
Od września 2011 do czerwca 2015 odnotowano 630 edycji programu z udziałem ok. 75 600 uczniów. W roku szkolnym 2014/15 programem Archipelag Skarbów objęto ok. 30 000 uczniów z 253 szkół. Wyniki ewaluacji procesu wskazują, że program jest dobrze odbierany przez młodzież (średnia ocena programu na skali od 1 do 6 wynosiła 4,8) i przez pedagogów szkolnych ( średnia ocena – 5,5).

Ewaluacja wyników

Ewaluację wyników programu Archipelag Skarbów przeprowadzono w latach 2007-2008). Wzięło niej udział 1306 gimnazjalistów W badaniu zostały wykorzystane metody ilościowe zbierania danych. Przyjęty schemat badawczy obejmował: losowy dobór osób do grup, grupę kontrolną, procedurę double blind. Badanie składało się z trzech pomiarów: pretestu, posttestu przeprowadzonego w miesiąc po zakończeniu programu i posttestu, który miał miejsce po 6 miesiącach od zakończeniu programu.

Uzyskane wyniki wykazały korzystne zmiany (legitymujące się  istotnością statystyczną) m.in. w zakresie (Grzelak, 2009):  

  • ograniczenia picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież  (efekt istotny miesiąc po programie i po pół roku),
  • poprawy umiejętności odpierania presji rówieśniczej w przypadku namawiania do picia alkoholu lub używania narkotyków,
  • zmniejszenie odsetka dziewcząt przyznających się do myśli samobójczych,
  • ograniczenia korzystania z pornografii przez chłopców,
  • poprawy atmosfery w klasie,
  • spadku odsetka młodzieży współżyjącej seksualnie.