Standardy realizacji

Program jest realizowany przez 3-4 osobowy zespół trenerów, którzy posiadają certyfikat wydany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Szkolenie trenerów programu Archipelag Skarbów trwa 200-250 godzin i kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną i praktyczną. Każdy trener programu musi się legitymować wiedzą na temat: zasad skutecznej komunikacji, profilaktyki problemów młodzieży oraz modelu profilaktyki zintegrowanej. Wymagane jest aby trenerzy uczestniczyli w spotkaniach superwizyjnych i brali udział corocznym 3-dniowym Ogólnopolskim Zjeździe Archipelagu Skarbów.

Do realizacji programu w szkole potrzebna jest sala/aula wyposażona w 2 mikrofony bezprzewodowe, nagłośnienie, rzutnik multimedialny, duży ekran oraz krzesła dla odbiorców programu. 

Realizacja programu w okresie epidemii COVID19

W okresie epidemii COVID – 19 dodatkowym celem programu jest wzrost sumienności przestrzegania zasad higieny i dystansowania się społecznego przez młodzież oraz odpowiedzialności społecznej młodzieży w zakresie przypominania obowiązujących zasad rówieśnikom i dorosłym.

W związku z wymogami sanitarnymi wynikającymi z epidemii COVID 19  w roku szkolnym 2020/2021 dopuszczona jest realizacja programu w grupach mniejszych niż 60 uczestników oraz realizacja spotkań w formie online (w szczególności spotkania dla rodziców i szkolenia dla rady pedagogicznej).

Decyzja o ostatecznej wielkości grupy uczestników oraz o tym które elementy programu będą realizowane online jest podejmowana wspólnie ze szkołą/gminą w zależności od sytuacji epidemicznej i innych warunków lokalnych (wielkość dostępnych pomieszczeń i możliwości ich wietrzenia, dostępność zasobów sprzętowych informatycznych umożlwiających działanie online itd.) .