Dowody jakości programu

Ewaluacja procesu powtarzana jest okresowo (przy każdej edycji programu). Narzędziami wykorzystywanymi są kwestionariusze ankiet. Badania te przeprowadza koordynator szkolny programu, w klasie na ostatnich lub po zajęciach. W ciągu trzech pierwszych edycji, program ARS został zrealizowany w 3311 szkołach ponadgimnazjalnych, czyli ok. 55% wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Liczba uczniów uczestniczących w programie: 372 026 uczniów.

Program został wysoko oceniony zarówno przez młodzież, jak i szkolnych koordynatorów. Zaangażowanie uczniów podczas realizacji programu, jako bardzo dobre, oceniło blisko 45% szkolnych koordynatorów (dobre – prawie 33%, a świetne – 16% koordynatorów). Ponad 52% nauczycieli bardzo dobrze oceniała treści merytoryczne programu (18% – jako dobre, 24% – jako doskonałe). Uczniowie stwierdzili również, że dobrze (28,8%), bardzo dobrze (38,5%) lub celująco (18,6%) opanowali treści programowe i pogłębili swoją wiedzę (68%). Dla około 88% badanych, formy prowadzenia zajęć były ciekawe i mogli w nich aktywnie uczestniczyć (88%). Większość uczestników programu uważa, że jest on ważny oraz, że należy go proponować młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (prawie 91%). Młodzież chciałaby, aby w przyszłości ich dzieci uczestniczyły w podobnych zajęciach (80%). Z ankiet wynika, iż uczniowie posiadają już znaczny zasób wiedzy w kwestii szkodliwego wpływu alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych na płód (88%).

Ewaluację wyników zrealizowano w okresie wrzesień – listopad 2016 w niepełnym schemacie quasi-eksperymentalnym. Badanie ankietowe (metodą ankiety audytoryjnej) zrealizowano w dwóch falach. W pierwszej fali przeprowadzono ankiety pre-test w 10 klasach w grupie eksperymentalnej i w 10 klasach w grupie kontrolnej. W drugiej fali badania (po zakończeniu realizacji programu edukacyjnego w szkołach) zrealizowano ankiety post-test tylko w grupie eksperymentalnej. Przyjęto dodatkowe kryteria doboru szkół – typ szkoły, typ gminy (miasto, wieś), lokalizacja na terenie kraju.

Zgodność ze standardami etycznymi: warunki realizacji badania ankietowego w szkołach zapewniały  respondentom anonimowość.

Wyniki badania wskazują, że uczniowie uczestniczący w programie podnieśli poziom swoich kompetencji w zakresie zachowań asertywnych, samodzielnego podejmowanie decyzji, uzasadniania oraz przewidywania skutków swoich wyborów.

Ewaluacja wykazała pozytywny wpływ udziału w programie na poziom wiedzy uczniów na temat szkodliwego wpływu  substancji psychoaktywnych na budowanie relacji partnerskich,  z perspektywą założenia rodziny oraz pełnienie ról rodzicielskich. Uzyskane wyniki wskazują ponadto, że funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy kulturowe dotyczące korzystania z substancji psychoaktywnych są stosunkowo mocno osadzone w świadomości uczniów.