Dowody jakości programu

Ewaluacja procesu była przeprowadzana wielokrotnie przy okazji różnych realizacji programu. Do oceny odbioru i przebiegu programu wykorzystano:

  • profesjonalne nagranie pełnej 3-godzinnej edycji programu dla uczniów klasy V,
  • ankiety ewaluacyjne zbierane po każdorazowej standardowej realizacji programu,
  • zogniskowany wywiad grupowy przeprowadzony z uczniami – uczestnikami programu (dwie grupy).

Wyniki zebranych danych w ramach ewaluacji procesu wskazują, że program jest:

  • łatwy do implementacji w szkołach (prosty do realizacji scenariusz),
  • dobrze odbierany przez szkoły i część uczestników.

Uczestnicy wywiadów grupowych również podkreślali wysokie kompetencje prowadzącego w zakresie sposobu prowadzenia zajęć jak i wiedzy merytorycznej. Udział w programie przyczynił się do wzrostu poziomu ich wiedzy na temat problemów i negatywnych konsekwencji dla zdrowia związanych z piciem alkoholu oraz wzmocnił ich postawy proabstynenckie i korzystne przekonania normatywne. 

Źródło: Kwestionariusz aplikacyjny Programu Debata  złożony do systemu rekomendacji (2015)