Cele programu

Celem Programu jest zmniejszenie skali występowania ryzykownych zachowań oraz problemów zdrowia psychicznego u uczniów (uczestników) jako skutek wspierania prawidłowego rozwoju i wzmacniania czynników chroniących

Cel szczegółowy 1

Wzmocnienie poczucia więzi uczestników ze szkołą dzięki:

 • wzmocnieniu klasy szkolnej jako zespołu a w szczególności wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów w klasie, wzmocnienie poczucia przynależności do grupy oraz
 • wzmocnieniu relacji z nauczycielami a w szczególności z osobą prowadzącą program w tym wzrost poziomu zaufania, poczucia bezpieczeństwa, i wsparcia w relacjach z dorosłymi).

Cel szczegółowy 2

Wzmocnienie procesów socjalizacyjnych dzięki dostarczaniu pozytywnych wzorców i rozwinięciu u uczestników umiejętności prospołecznych poprzez:

 • wzrost umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o świadomość skutków,
 • wzrost umiejętności rozwiązywania problemów w oparciu o analizę korzyści i strat,
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • zwiększenie wiedzy nt sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • wzrost umiejętności udzielania wzajemnego wsparcia rówieśniczego, 
 • wzrost umiejętności proszenia o pomoc.

Cel szczegółowy 3

Zwiększenie u uczniów poziomu pozytywnego myślenia o sobie poprzez:

 • wzrost świadomości swoich kompetencji,
 • wzmocnienie umiejętności dostrzegania pozytywów,
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • wzrost poziomu pozytywnego postrzegania swoich perspektyw życiowych.

Cel szczegółowy 4

Wzrost kompetencji nauczycieli realizatorów Programu i świadomości rodziców  w zakresie sposobów wspierania uczniów poprzez:

 • wzrost umiejętności słuchania,
 • wzrost umiejętności prowadzenia dialogu motywującego i stosowania pytań sokratejskich
 • wzrost umiejętności wykorzystania komunikacji niewerbalnej
 • wzrost wiedzy nt. specyfiki wieku rozwojowego nastolatków oraz sposobów wspierania umiejętności prospołecznych nastolatków

Cel szczegółowy 5

Zwiększenie częstotliwości sytuacji wychowawczych (realizacja poszczególnych zajęć Programu), w których uczestnicy Programu mogą doświadczać wsparcia i inspiracji ze strony dorosłych.

Cel szczegółowy 6

Zwiększenie wiedzy o zdrowiu człowieka, wpływie zachowań i podejmowanych decyzji na rozwój fizyczny i psychiczny.