Standardy realizacji

Wysokie standardy realizacji programu są zapewnione poprzez:

  • System szkolenia realizatorów. 

Osobami uprawnionymi do realizacji zajęć programu Projekt Lustro są nauczyciele i pracownicy merytoryczni szkół, którzy wzięli udział w pełnym cyklu szkoleniowym Programu trwającym łącznie 55 godzin dydaktycznych i składających się z :

  1. E-learningu udostępnionego na stronie Programu (5 godzin)
  2. 40 – godzinnych warsztatów dla nauczycieli realizowanych stacjonarnie w trybie dwóch spotkań w odstępie kilku miesięcy ( 2 x 20 godzin).
  3. Dwóch spotkań superwizyjnych realizowanych zdalnie ( 2 x 5 godzin).
  4. Od uczestników wymagana jest w procesie szkoleniowym realizacja zajęć z uczniami w szkołach macierzystych (powinny być przeprowadzone pomiędzy warsztatami i superwizjami.

Wymóg jakości spełniają wyłącznie warsztaty i superwizje przeprowadzone przez trenera – autora Programu. Absolwenci cyklu szkoleniowego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do realizacji Programu. Zaświadczenia wystawione przez właściciela Programu, którym jest państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

  • Realizację Programu z uczniami i rodzicami w szkole

Na realizację programu Projekt Lustro składa się przeprowadzenie z uczniami cyklu zajęć złożonego z 34 scenariuszy zrealizowanych na przestrzeni dwóch – trzech lat.

Realizacja Programu  powinna przebiegać mniej więcej co dwa tygodnie (1 – 2 scenariusze miesięcznie, 10 – 12 zajęć w roku szkolnym). Możliwa jest intensywniejsza realizacja zajęć w krótszym okresie czasu.

Realizatorem Programu może być uprawniony realizator – absolwent cyklu szkoleniowego programu Projekt Lustro będący pracownikiem merytorycznym szkoły, w której realizowany jest program.

Dopuszczalne jest zrealizowanie mniejszej ilości zajęć niż zaplanowana  w podręczniku jednak by uznać, że program rekomendowany Projekt Lustro został w danej klasie zrealizowany, należy zrealizować przynajmniej 27 scenariuszy z uczniami oraz co najmniej jeden scenariusz z rodzicami.

  • Systematycznie prowadzoną ewaluację procesu i wynikające z wyników ewaluacji modyfikacje.

Ewaluacja procesu prowadzona jest przez realizatorów przy wsparciu autorów Programu a wynikające z wyników ewaluacji procesu modyfikacje uwidaczniane są w na bieżąco w podręczniku Programu na stronie internetowej

  • Aktualizowanie materiałów i podręcznika Programu

Autorzy programu aktualizują materiały i podręcznik w oparciu o informacje zwrotne od realizatorów (formularze online z raportami z realizacji) oraz ewaluację programu.

  • Upowszechnianie Programu i organizację konferencji szkoleniowych

Dla uprawnionych realizatorów Programu organizowane są cykliczne konferencje szkoleniowe, podczas których prezentowane są aktualne doświadczenia z realizacji Programu oraz prowadzone są warsztaty umiejętności wspierające realizatorów.