Opis programu

 • Zajęcia programu Spójrz inaczej w klasach 4-6 są w założeniu kontynuacją zajęć prowadzonych w klasach 1-3. W IV klasie realizowanych jest  25 zajęć 45-minutowych, w V klasie – 26 zajęć, w VI – 28 zajęć. Realizator  przeprowadza dwa spotkania z  rodzicami.  Pierwsze spotkanie odbywa się w trakcie roku szkolnego i drugie na zakończenie cyklu zajęć, które jest poświęcone efektom realizacji programu.      

Program Spójrz inaczej  obejmuje następujące zagadnienia tj:

 • Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć:
  • rozpoznawanie, nazywanie i akceptacja uczuć własnych oraz innych osób,
  • rozumienie i wyrażanie uczuć pojawiających się w sytuacjach trudnych,
  • uczenie się sposobów pozytywnego wpływania na swój nastrój oraz nastrój innych,
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami (strach, smutek, złość).
 • Pozytywna samoocena:
  • świadomość i poznawanie siebie,
  • docenianie siebie i innych,
  • radzenie sobie z negatywnym myśleniem.
 • Świadomość zmian we własnym życiu:
  • rozwój jako proces, indywidualne tempo zmian,
  • plany na przyszłość i warunki ich realizacji,
  • dorosłość i dojrzałość.
 • Dziecko jako członek rodziny:
  • rozumienie roli rodziny i swojej roli w rodzinie,
  • wzajemna pomoc w rodzinie.
 • Uczeń jako członek różnych grup
  • klasa szkolna (wzajemny wpływ, pomaganie i otrzymywanie pomocy),
  • przyjaźń i koleżeństwo,
  • rodzina, rodzaje rodzin, znaczenie rodziny, moja rola w rodzinie,
  • rozumienie innych,
  • normy, reguły i zasady we wzajemnych kontaktach,
  • współdziałanie i współpraca,
  • wpływ grupy na jednostkę – namawianie i odmawianie.
 • Podejmowanie decyzji:
  • kryteria służące podejmowaniu decyzji,
  • emocje towarzyszące podejmowaniu decyzji,
  • rozważanie konsekwencji przy podejmowaniu decyzji,
  • odpowiedzialność za własne decyzje,
  • decyzje związane z ryzykiem,
  • zmiana decyzji.
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów:
  • sposoby i strategie rozwiązywania problemów,
  • sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Sytuacje trudne w kontaktach z innymi:
  • radzenie sobie ze złością, odrzuceniem, wstydem, dokuczaniem, skarżeniem,
  • pomaganie osobom odrzuconym,
  • namawianie i odmawianie,
  • agresja i przemoc w szkole – sposoby zapobiegania i radzenia sobie z dokuczaniem.
 • Dbanie o zdrowie:
  • zdrowy i niezdrowy sposób życia,
  • podejmowanie  decyzji dotyczących zdrowia.
 • Substancje psychoaktywne
  • skutki używania nikotyny, alkoholu,
  • mechanizm uzależnienia i współuzależnienia,
  • przepisy dotyczące używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież,
  • zasady używania leków,
  • narkotyki: rodzaje, przyczyny oraz skutki używania,
  • pomoc w sytuacjach problemów z używaniem,
  • zachowania alternatywne.
 • Reklama:
  • mechanizmy reklamy,
  • korzystanie z reklam.