Dowody jakości programu

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest realizowany od 1999 roku i od tego czasu jest prowadzona systematyczna ewaluacja procesu, która dotyczy: liczby uczestników, ich satysfakcji z udziału w zajęciach oraz kompetencji realizatorów. Dane są zbierane za pośrednictwem: 

  • ankiety audytoryjnej wypełnianej przez uczestników na zakończenie warsztatów,
  • arkuszy realizacji zajęć wypełnianych przez realizatorów,
  • sprawozdań koordynatorów z przeprowadzonych szkoleń (dla grup rodziców i nauczycieli, grup profesjonalistów, prowadzonych superwizji oraz grup wsparcia dla realizatorów, a także ewaluacji zewnętrznych).

Ankiety od uczestników zajęć zbierają realizatorzy programu, którzy następnie przesyłają je wraz z wypełnionymi przez siebie arkuszami do koordynatorów regionalnych. Analiza wszystkich danych liczbowych prowadzona jest w Ośrodku Rozwoju Edukacji, na jej podstawie koordynator krajowy przygotowuje sprawozdanie roczne, zamieszczane na stronie internetowej programu w ORE.

Dwukrotnie została przeprowadzona ewaluacja formatywna: 
2002 rok – celem badań ewaluacyjnych było poznanie opinii uczestników zajęć na temat wpływu warsztatów na ich postawy wychowawcze; kompetencje interpersonalne; relacje z dziećmi i innymi osobami bliskimi oraz ich oceny sposobu prowadzenia warsztatów. Ewaluacja miała charakter jakościowy – wywiad grupowy z udziałem 10 kobiet, uczestniczących w organizowanych w Warszawie zajęciach Szkoły w 2001 roku.
2007 rok – celem badań ewaluacyjnych było poznanie opinii uczestników na temat przydatności zajęć oraz oceny ich realizacji. Informacje były zbierane metodą ankiety audytoryjne na zakończenie zajęć (1 824 respondentów) oraz wywiadów telefonicznych, z losową próbą absolwentów Szkoły (571 respondentów).

W latach 2007-2008 przeprowadzona została ewaluacja wyników, według schematu: pretest – posttest 1 (bezpośrednio po zakończeniu zajęć) oraz – posttest 2 (rok po zakończeniu zajęć). wynik tej ewaluacji wskazuje, że udział w zajęciach wiązał się ze zmianą w deklarowanych przez respondentów postawach wychowawczych, a zmiana ta była zgodna z przesłaniem Szkoły i dotyczyła takich obszarów jak: stosowanie kar cielesnych, budowanie podmiotowej relacji z dzieckiem (respektowanie autonomii), budowanie autorytetu, odpowiedzialność za dziecko, akceptowanie uczuć dziecka oraz stosowanie pochwał.


Źródło: Macander D., Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, (w:) Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień, Fundacja Praesterno, Warszawa, 2016