Opis programu

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest realizowany w formie 10 warsztatów psychologicznych (40 godzin dydaktycznych). Liczebność grupy wynosi na ogół 10 – 15 osób. Zajęcia zawierają krótkie omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia (np. dramy), debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa. Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności. 
Program  składa się z trzech części tematycznych: 
Cześć I dotyczy relacji dorosły – dziecko.
Tematyka zajęć obejmuje: naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów i konfliktów. Kolejne tematy pozwalają poznać sposoby uczenia dzieci samodyscypliny, uwalnianie od grania ról 
i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. W tym podstawowym module uczestnicy poszerzają świadomość własnych celów wychowywania.
Część I jest modułem bazowym, podstawowym. Ukończenie tej części jest warunkiem uczestniczenia w części II lub III. 
Część II uczy budowania relacji między dziećmi (rodzeństwem)
Tematyka zajęć obejmuje: naukę radzenia sobie z trudnymi uczuciami dzieci (np. zazdrością między rodzeństwem) i sposobów interwencji w sytuacjach kłótni i konfliktów między dziećmi. Rodzice doskonalą umiejętności wzbudzania ducha współpracy zamiast rywalizacji, unikania porównywania rodzeństwa.
Część III jest skierowana do rodziców i wychowawców nastolatków
Zajęcia poszerzają wiedzę rodziców w zakresie etapów rozwoju emocjonalno – społecznego nastolatka oraz potrzeb i problemów wieku dorastania (m.in. potrzeba akceptacji i decydowania o sobie). Rodzice dowiadują się, jak towarzyszyć nastolatkowi w kryzysie adolescencyjnym, jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym młodzieży. 
Uczestnicząc w programie rodzice / wychowawcy dowiadują się i uczą, jak wykorzystywać w rodzicielskiej/wychowawczej praktyce własne możliwości, których wcześniej nie dostrzegali. Proces ten często wymaga od uczestników warsztatów wewnętrznego przeżycia treści zajęć oraz otwarcia się na inne osoby w grupie. 
Program zawiera materiały edukacyjne dla realizatorów:

  • Szkoła dla rodziców i wychowawców, część I, materiały dla prowadzących zajęcia, J. Sakowska, CMPPP, Warszawa 2008.
  • Szkoła dla rodziców i wychowawców, część II, materiały dla prowadzących zajęcia, J. Sakowska, E. Puchała,  CMPPP, Warszawa 2008.
  • Szkoła dla rodziców i wychowawców, część III, materiały dla prowadzących zajęcia, Joanna Sakowska; skrypt.
  • Zeszyty metodyczne nr 1 – 12. 

Dla rodziców/wychowawców uczestniczących w zajęciach zalecane są publikacje A. Faber, E. Mazlish m.in. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 2006.