Standardy realizacji

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest wdrażany kaskadowo: uprawnieni edukatorzy programu (osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny dla edukatorów – 300 godz. + 80 godzin praktyki pod superwizją) szkolą specjalistów – realizatorów, prowadząc dla nich 40-godzinne warsztaty, dla każdej części Programu oddzielnie. Tematy i sposób prowadzenia szkoleń dla realizatorów są zbliżone do sposobu pracy z grupami rodziców/wychowawców. Wszystkie aktywności są omawiane z meta-poziomu (analiza znaczenia poszczególnych elementów dla całego procesu realizacji działań i celów programu). Omawiana jest specyfika pracy z grupą oraz sytuacje trudne, jakie mogą wystąpić podczas zajęć z dorosłymi i sposoby rozwiązywania takich problemów. Realizatorami mogą zostać psychologowie i pedagodzy, z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych z grupą dorosłych, mający przynajmniej minimum przygotowania terapeutycznego (ukończyli np. socjoterapię). Edukatorzy prowadzą również superwizje dla realizatorów.
Realizatorami są wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie pt. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (do 2010 roku organizowane przez Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, a w latach 2010 – 2013 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji lub rekomendowanych edukatorów). 
Realizatorzy prowadzą warsztaty dla rodziców / wychowawców, rozpoczynając od części I– podstawowej. Każdy moduł warsztatów (trzy części programu) trwa 40 godzin dydaktycznych dla jednej grupy. 
Kontakt z realizatorem można uzyskać korzystając z danych zawartych w Bazie realizatorów rekomendowanych przez ORE: http://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-98419/szkoa-dla-rodzicow-i-wychowawcow/realizatorzy. 
Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest koordynowany i monitorowany przez koordynatora krajowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji. O jakość programu dbają również koordynatorzy regionalni, wyłonieni spośród edukatorów. Koordynatorzy są uprawnieni do szkolenia realizatorów i prowadzenie konsultacji, ewaluacji zewnętrznej oraz grup wsparcia dla realizatorów.
Do zadań koordynatorów należy: 

  • animowanie i wspieranie działań z obszaru problematyki wychowawczej (promocja programu).
  • ścisła współpraca z realizatorami na trenie swojego rejonu i monitoring realizacji programu.
  • współpraca z ORE (sprawozdawczość, udział w seminariach).

Wymagania lokalowe: sala szkoleniowa dla grupy 10 – 15 osób, dostępna raz w tygodniu,
przez 3 godziny zegarowe (łącznie 10 tygodni), krzesła, tablica flipchart, papier i pisaki.