Dowody jakości programu

  • Program Tutoringu Szkolnego został do tej pory skutecznie wdrożony przez ITS w 108 różnego typu placówkach oświatowych.
    W latach 2016–2018 zrealizowany został projekt pt.: „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”, który był poddany wielostronnym badaniom ewaluacyjnym. Przeprowadził je powołany na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (w ramach umowy konsorcyjnej) zespół badawczy złożony z pracowników naukowych UJD, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu we współpracy z ITS, dyrektorami i pracownikami szkół oraz placówek uczestniczących w projekcie, zespołem trenerów i opiekunów wdrożenia. 
    W samej ewaluacji wzięli udział tutorzy i ich podopieczni, jak również chętni rodzice uczniów objętych tutoringiem.W ww. projekcie pt.: „Wychować człowieka mądrego” uczestniczyło 79 szkół (w tym 6 Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz 6 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych). Kursy tutorskie ukończyło łącznie 1618 nauczycieli. W ramach projektu opieką tutorską zostało objętych 10 240 uczniów. Na bieżąco monitorowany był przebieg wdrażania programu, pojawiające się trudności i odnotowywane sukcesy. Każde realizowane szkolenie było oceniane przez uczestników pod kątem satysfakcji z udziału, nabytej wiedzy, umiejętności, jak również kompetencji trenerów. Oceny były bardzo pozytywne. Proces wdrażania był również monitorowany przez opiekunów wdrożenia. Na bieżąco analizowane były działania podejmowane w szkole przez tutorów – liczba wychowanków objętych tutoringiem, czas, miejsce spotkań, potrzeby tutorów, rodziców i osób zarządzających szkolą (w zakresie wdrożenia programu), a także sama efektywność wdrożenia dla tutorów i uczniów.
    Podczas realizacji projektu „Wychować człowieka mądrego” podjęto się ewaluacji szkoleń tutorskich, które przeprowadzane były w trakcie wprowadzonego wdrożenia. To pozwoliło na dokonanie wglądu m.in. w to, w jaki sposób oceniane są przekazywane w programie kompetencje i czy te są przydatne w podczas pracy w placówce oświatowej. Zgodnie z uzyskanymi danymi badani w wysokim stopniu ocenili swój poziom satysfakcji z udziału w szkoleniu, który wzrastał wraz z kolejnymi szkoleniami. Ankietowani wysoko ocenili przydatność pozyskiwanych kompetencji, ale także przyznali, że podejmowane podczas szkoleń działania mają coraz większe przełożenie na jakość budowania relacji w szkole. Ankietowani mogli także otwarcie wyrazić swoje uwagi dotyczące szkoleń i projektu. To pozwoliło ustalić, że większość z nich wyrażała się o tym doświadczeniu pozytywnie, podkreślając jego dobre oddziaływanie na ich osobistą praktykę zawodową, satysfakcję z pracy z podopiecznymi oraz na relacje w gronie pedagogicznym.