Cele programu

Celem głownym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat.

Cele szczegółowe

  • Zmiana postaw i opinii  wobec używania substancji psychoaktywnych.
  • Nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych.
  • Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie.