Cele programu

Celem głównym programu profilaktycznego „Wspólne kroki w Cyberświecie” jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i innych mediów elektronicznych, a także chronią przed problemowym korzystaniem z tych mediów.

Cele szczegółowe dotyczące dzieci:

Cel szczegółowy 1

Wzmocnienie umiejętności psychospołecznych w obszarze zarządzania swoimi emocjami (wymiar emocjonalny).

Cel szczegółowy 2

Wzmocnienie umiejętności w obszarze komunikowania się z innymi ludźmi i budowania relacji – bezpośrednio oraz za pośrednictwem Internetu i innych mediów elektronicznych (wymiar społeczny).

Cel szczegółowy 3

Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i innych mediów elektronicznych (wymiar poznawczy i behawioralny).

Cel szczegółowy 4

Zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń wiążących się z korzystaniem z Internetu i innych mediów elektronicznych, w tym: cyberprzemocy, mowy nienawiści („hejtowania”) i innych zachowań antyspołecznych w sieci (wymiar poznawczy).

Cele szczegółowe dotyczące rodziców (opiekunów prawnych):

Cel szczegółowy 1

Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wzmacniania pozytywnych więzi z dziećmi (wymiar poznawczy i behawioralny).

Cel szczegółowy 2

Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruktywnego wspierania dzieci w realizacji celów rozwojowych (wymiar poznawczy i behawioralny).

Cel szczegółowy 3

Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wyznaczania zasad i ich przestrzegania w relacjach z dziećmi, w tym zasad korzystania z mediów elektronicznych (wymiar poznawczy i behawioralny).

Cel szczegółowy 4

Zwiększenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu i innych mediów elektronicznych (wymiar poznawczy).