Grupa docelowa

Uczniowie klas III szkół podstawowych, rodzice (opiekunowie prawni) uczniów klas III biorących udział w programie