Opis programu

Program „Wspólne kroki w cyberświecie” składa się z jednego spotkania wprowadzającego z rodzicami/opiekunami, dziesięciu cotygodniowych zajęć z dziećmi oraz spotkania podsumowującego, w którym uczestniczą dzieci wraz z ich rodzicami/opiekunami (w godzinach pozalekcyjnych, które umożliwią rodzicom i opiekunom wzięcie udziału w spotkaniu). Łącznie to 14,5 godz. zajęć (w tym 11 godz. z uczniami, półgodzinne spotkanie z rodzicami/opiekunami i trzygodzinne spotkanie podsumowujące z uczniami i ich rodzicami/opiekunami).

Cały program składający się z dziesięciu zajęć podzielony został na trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok zawiera cztery zajęcia dotyczące zasad korzystania z cyberprzestrzeni (netykieta, wirusy, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu itp.). Drugi blok (cztery zajęcia) koncentruje się na kształtowaniu umiejętności emocjonalnych, psychospołecznych uczniów przydatnych w życiu „realnym” i „wirtualnym” (emocje, zasady komunikacji, techniki relaksacyjne itp.). Trzeci blok składa się z dwóch zajęć i dotyczy z jednej strony specyficznych zagrożeń internetowych (cyberprzemoc), a z drugiej świata aktywności pozainternetowych, które są naturalną „alternatywą” dla świata nowych mediów.

Ważnymi elementami programu są: blog klasowy prowadzony wspólnie przez uczniów i nauczyciela w trakcie realizacji programu, zadania domowe do wspólnego wykonania przez dzieci i ich rodziców/opiekunów oraz gra terenowa organizowana na zakończenie realizacji programu, w której udział biorą uczniowie i ich rodzice.   

Program opiera się na profilaktyce skoncentrowanej na kształtowaniu umiejętności życiowych uczniów i rozwijaniu kompetencji wychowawczych rodziców. Scenariusze zajęć zawarte w programie opierają się na założeniach kształcenia eksperymentalnego Davida Kolba, dzięki temu realizowane w ramach programu działania wzmacniają aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach i ułatwiają przyswajanie przez nie wiedzy. Podczas zajęć z uczniami wykorzystywane są aktywne techniki pracy z grupą z  wykorzystaniem miedzy innymi takich form, jak praca na forum, burza mózgów, prace w podgrupach zadaniowych, gry i zabawy ruchowe.  

Realizatorzy, przed rozpoczęciem wdrażania programu, uczestniczą w pięciogodzinnym szkoleniu przygotowującym ich do przeprowadzenia „Wspólnych kroków w Cyberświecie”. Podczas realizacji programu wykorzystywany jest specjalnie opracowany pakiet edukacyjny dla realizatorów, uczniów i rodziców. Prowadzący zajęcia otrzymują „Podręcznik realizatora” wraz z „Kartami pracy”. Uczniowie podczas zajęć korzystają z broszury „Wspólne kroki w Cyberświecie. Materiały edukacyjne dla dzieci”. Z kolei rodzice/opiekunowie otrzymują „Poradnik dla rodziców i opiekunów” zawierający praktyczne  wskazówki dotyczące wychowania dzieci w świecie nowych mediów.