Więcej informacji na temat programu

Publikacje w czasopismach recenzowanych:

1. Ostaszewski K., Pisarska A., Sochocka K., Sochocki M. J., Van Laere K., Skuteczność programu edukacji medialnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, „Edukacja” 2020, 3(154), 6–22.

2. Walczak B., Sochocki M. J., Program profilaktyki nadużywania Internetu i mediów elektronicznych: komunikat z badań ewaluacyjnych, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 53(2), 2021, s. 78–90.

Inne materiały:

3. Dobre praktyki, dostępne na: https://madraochrona.pl/aktualnosci/dobre-praktyki/ [dostęp: 08.09.2022]

4. Sochocki M. J., „Wspólne kroki w Cyberświecie” – przykład wykorzystania ewaluacji formatywnej i procesu oraz prezentacja wybranych wyników ewaluacji konkluzywnej, prezentacja podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka.”, 20-22 października 2020 r. (Sesja problemowa 4 – Druga fala ewaluacji), dostępne na: https://youtu.be/RpxA_F_D77c?t=166  [dostęp: 08.09.2022].

5. Strona internetowa programu: www.wspolnekroki.pl